POSTIMEES GRUPP AS KASUTUSTINGIMUSED             RUS   ENG


Head kliendisuhted on meile tähtsad. Soovime pakkuda oma lugejatele usaldusväärset ja meeldejäävat kogemust.
Sellel veebilehel saate tutvuda meie kasutustingimustega, milles on kirjas tellimist, veebilehtede kasutamist, kommenteerimist, vihjamist ja materjalide jagamist puudutavad olulised kokkulepped.
Palume Teil enne tellimist ja veebilehtede kasutamist tingimustega tutvuda.
1. Mõisted
 •  Postimees Grupp – äriühing AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, asukoht Tartu mnt 80, Tallinn, Eesti 10112. Klienditoe telefon: 666 2525 (E-R 8-17) ja levi@postimees.ee.
 •  Tellija - Eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud Postimees Grupi Väljaannete Tellimuse ja/või tellinud uudiskirja.
 •  Tellimus - Postimees Grupi ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on paber- ja/või digitoote tellimine.
 •  Kasutaja - Postimees Grupi veebikeskkonna kasutaja ja/või väljaande Tellija.
 •  Kasutajakonto - kasutajakonto kõigi Postimees Grupi meediaportaalide jaoks.
 •  Väljaanne - Postimees Grupi poolt välja antav pabertoode või digitoode.
 •  Pabertoode - Väljaanne, mille sisu on kättesaadav paberkandjal koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude Kokkuvõtetega.
 •  Digitoode - Väljaanne, mille sisu on kättesaadav digitaalselt koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude Kokkuvõtetega.
 •  Kuulutus - Postimees Grupi paberajalehes ilmuv kuulutus.
 •  Kokkuvõtted - Digitoote ja Pabertoote osa, millega Postimees Grupp loob enda meediasisust Tellijatele kokkuvõtted võimaldamaks uudiste ja muu sisu kiire ja asjakohase kättesaadavuse. Kokkuvõtteid võidakse teha kättesaadavaks Tellija avaldatud posti- või e-posti aadressile. Tellijal on alati õigus taotleda erinevate temaatiliste ning ka regionaalsete Kokkuvõtete temale saatmist. Kui Tellija ei soovi Kokkuvõtteid, palume ühendust võtta Postimees Grupiga.
 •  Üldtingimused - käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks ja väljaannete tellimiseks.
2. Üldtingimuste täitmine ja muudatuste tegemine

2.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.

2.2 Postimees Grupil on õigus Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Postimees Grupi veebikeskkonnas www.mmgrupp.ee/legal/postimehe-kasutustingimused.

2.3 Postimees Grupil on õigus muuta mõistliku etteteatamise ajaga Tellimuse hinda. Hinnamuudatusest teavitatakse Tellijaid erinevate kanalite kaudu: paberkandjal ajalehes, e-kirja, sms sõnumiga. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimisperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

2.4 Postimees Grupil on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Juhul, kui Postimees Grupp otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamise, tagastatakse Tellijale tasutud ettemaks.

2.5 Postimees Grupp ei taga Tellimuse täitmist ja võib Tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

 •  Tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;
 •  Tellija postkast ei vasta punktis 6.1. toodud nõuetele;
 •  Tellija ei tasu Tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks;
 •  Tellija rikub teisi Üldtingimuste nõudeid.
3. Digitoote tellimine

3.1 Digitoodete tasulisele sisule ligipääs antakse kasutajakonto kaudu vahetult pärast Tellimuse eest tasumist ja/või Tellimuse alguseks määratud kuupäevast. Kasutajakonto loomise ja kasutamise kohta loe täpsemalt punktist 4.

3.2 Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi lõpus v.a juhul, kui Tellija tühistab Tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

3.3 Püsimaksega Tellimusel, mille tellimisperioodiks on üks (1) kuu on võimalik vahetada paketti ilma Tellimust lõpetamata. Vahetades paketi kõrgema hinnaga paketi vastu, toimub paketivahetus koheselt kuid hind muutub järgmisel maksekuupäeval.

3.4 Püsimaksega Tellimust on võimalik tühistada kasutajakontolt „Minu tellimused“ alt või klienditoe kaudu. Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

3.5 Saadetel/sarjadel võivad olla geograafilised näitamisõiguse piirangud, mis tähendab, et saate/sarja tootja on andnud õiguse näidata seda vaid Eesti territooriumil. Geograafilised piirangud laienevad ka Tellijatele.

3.6 Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

3.7 Tellimuse tähtaja saabumisel edastab Postimees Grupp Tellijale uue arve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal Tellimust mugavalt jätkata. Kui Tellija on avaldanud soovi pakkumisi mitte saada, siis uut pakkumist ei saadeta.

3.8 Digitaalsetes rakendustes pakutavate Tellimuste müük toimub iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi App Store teenuse ja Android operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi Google Play Store teenuse ning sellest tulenevalt rakenduvad nimetatud tehingutele App Store'i või Google Play Store'i kasutustingimused ja neist tulenevad nõuded.

4. Kasutajakonto

4.1 Postimees Grupi veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel tuleb määrata kasutajanimi (e-posti aadress) ja parool.

4.2 Kasutajanimeks olev e-posti aadress peab olema tegelikus kasutuses, et oleks võimalik edastada olulisi teateid.

4.3 Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave mida ei tohi kolmandatele isikutele edastada.

4.4 Kasutajal on õigus kasutada Digitooteid üksnes isikliku kasutajanime ja parooliga.

4.5 Postimees Grupil on õigus nõuda üldtingimuste rikkumise tuvastamisel Kasutajakonto parooli muutmist, piirata Digitoodetele ligipääsu ja/või lõpetada Tellimus.

5. Digitoodete ja rakenduste kättesaadavus

5.1 Postimees Grupp püüab tagada oma Digitoodete rakenduste hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

5.2 Postimees Grupp jätab endale õiguse igal ajal peatada oma Digitoodete ja rakenduste kättesaadavus tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt Kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Postimees Grupp mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust tellimustasu tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on Postimees Grupi tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

5.3 Postimees Grupp ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida Postimees Grupi Digitoodete ja rakenduste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Postimees Grupp Digitoodete ja rakendustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

5.4 Postimees Grupil on õigus teenuste parendamise eesmärgil veebikeskkonna Kasutajate tegevust analüüsida, võttes peamiselt arvesse Kasutajate varasemat teenuse tarbimise ajalugu.

6. Pabertoodete tellimine

6.1 Tellimuse kättetoimetamiseks peab Tellija tagama:

 •  turvalise, väljaande mõõtmetele vastava, ligipääsetava ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius);
 •  talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.

6.2 Tellimust on võimalik ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Vastav soov tuleb esitada Postimees Grupi klienditoele. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

6.3 Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt kuni 10 kalendripäeva enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui Tellimus on lõpetatud.

6.4 Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille tingimused on eraldi määratud.

6.5 E-arve püsimakse lepingu korral võib Tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:

 •  Esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
 •  Teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
 •  Kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.

6.6 Püsimaksega Tellimust saab tühistada klienditoe kaudu. E-arve püsimakse lepingut saab tühistada ka pangakontoris või internetipangas.

6.7 Püsimaksega Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

6.8 Lepingute puhul, mille esemeks on ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine 14-päevane taganemisõigus ei kehti (v.a. selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule).

7. Kuulutused

7.1 Kuulutuste avaldamisel lähtume reklaami- ja teistest seadustest ning kuulutaja kohustub järgima kõiki seadustest tulenevaid nõudeid (sealhulgas teiste isikute õigusi), lähtuma Postimees Grupp AS üldtingimustest. Kuulutaja vastutab kuulutusega seonduvate nõuete, kulu ja kahju eest, mis tekib Postimees Grupp AS-ile või teistele isikutele.

7.2 Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

7.3 Pretensioone saab esitada 7 päeva jooksul kuulutuse ilmumise päevast.

7.4 Raadiosse Elmar etteloetavas vormis tellitud ja tasutud kuulutused (kuulutus.elmar.ee) ei kuulu teenuse iseloomust sõltuvalt tagastamisele. Kuulutuse tühistamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus e-mailile elmar@elmar.ee kuhu märkida tellimuses välja tootud tellija nimi ja kuulutuse ilmumise kuupäev minimaalselt 24h enne planeeritud kuulutuse eetrisse minemist.

7.5 Kõik Postimees Grupile esitatud kuulutustega seotud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8. Pretensioonid

8.1 Kasutajal on õigus Väljaannet või selle kättetoimetamist puudutavad pretensioonid esitada Postimees Grupile 1 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

8.2 Kõik Postimees Grupile esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8.3 Postimees Grupp kohustub Kasutaja pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Kasutajast mittesõltuvad.

9. Uudiskirjad

9.1 Uudiskiri on Tellijale iga päev, kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab postimees.ee ja selle all domeenide uudiseid.

9.2 Postimees Grupi uudiskirjadega (Postimees, rus.Postimees, Maa Elu, 60+, Elmar) liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb Kasutajal sisestada veebilehel enda e-posti aadress.

9.3 Postimees Grupp, kui isikuandmete vastutav töötleja võib edastada Uudiskirja tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui Tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Postimees Grupi nimel ja eest.

9.4 Uudiskirjadega liitumisel annab Tellija Postimees Grupile tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

9.5 Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

9.6 Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta uudiskiri@postimeesgrupp.ee.

10. Kommenteerimine

10.1 Postimees Grupp lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

 •  kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
 •  heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;
 •  kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on salvestatud heale tavale mittevastava kommentaari kohta;
 •  samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrite rakendamine, varem reeglite vastu eksinud Kasutajate IP-aadresside blokeerimine, õiguskaitseorganite teatamine).

10.2 Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni Postimees Grupi veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele.

10.3 Postimees Grupi veebikeskkondades saavad kommenteerida kehtivat digitellimust omavad kasutajad, kes on vastava kasutajakontoga sisse logitud. Kommenteerimiseks peab kasutaja avaldama oma ees- ja perekonnanime.

10.4 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

10.5 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa oma ees- ja perekonnanime avalikustamiseks koos kommentaariga.

10.6 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

10.7 Postimees Grupp tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a punktis 11.5. viidatud isikuandmed ja juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik Postimees Grupi juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui kommentaator on andnud Postimees Grupile nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

11. Vihje edastamine

11.1 Kasutajad võivad edastada Postimees Grupile vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate sündmuste ning teemade kohta. Vihjete edastamisel tuleb silmas pidada:

 •  Vihje edastamisega on andnud õiguse materjal avaldada;
 •  Piltide ja videode edastamisel kinnitab vihjaja, et tegemist on tema tehtud pildi-/videomaterjaliga;
 •  Edastades vihje Postimees Grupi veebikeskkonna vahendusel või meili teel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka ASi Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele;
 •  Vihje edastamisega nõustub vihjaja enda IP aadressi töötlemisega AS Postimees Grupi poolt.

11.2 Vihje edastamisel on vihjajal võimalus lisada enda kontaktandmed (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress), andmete lisamisel nõustub vihjaja oma isikuandmete töötlemisega Postimees Grupi poolt.

11.3 Vihje avaldamisega on vihjaja andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline pärituolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

11.4 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

11.5 Postimees Grupp tagab vihjajate isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik Postimees Grupi juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui vihjaja on andnud Postimees Grupile nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

12. Materjalide kasutamine

12.1 Postimees Grupi materjalide kasutamisel tuleb austada Postimees Grupi ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

12.2 Tekst, graafika, pildid, veebidisain, heli ja mis tahes muu selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Postimees Grupp AS jätab endale kõik õigused sisule, sealhulgas õiguse kasutada sisu teksti- ja andmekaeve eesmärgil (viide Eesti autoriõiguse seaduse § 192 ja DSM-direktiivi artiklile 4). Täiendavaks selgituseks, et ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud kasutada ega ka hõlbustada ega lubada käesoleva veebisaidi ja/või mis tahes sisu kasutamist mis tahes muul eesmärgil, see hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult, sisu kraapimist või sisu reprodutseerimist, muutmist, sellest kogumike või väljavõtete tegemist, teksti ja andmete koondamise, analüüsi või kaevandamise eesmärgil või mis tahes ärilisel eesmärgil.

12.3 Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide Postimees Grupi originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe AS Postimees Grupi veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse Postimees Grupi materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

12.4 Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma Postimees Grupi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Postimees Grupi Youtube'i keskkonna kontodel olevate videote kohta. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

12.5 Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik Postimees Grupi kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud Postimees Grupiga litsentsileping. Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Postimehe toimetuse poole.

12.6 Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on Postimees Grupil õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel:

 •  Ühekordne õigusvastane materjalide kasutamine - 200 € (lisandub käibemaks)
 •  Korduv (kaks või enam) õigusvastane materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest (lisandub käibemaks)