MM GRUPPI KUULUVATE MEEDIAETTEVÕTETE ÜLDISED PRIVAATSUSTINGIMUSED

MM Grupi meediaettevõtete üldised privaatsustingimused (edaspidi „MMG privaatsustingimused“) annavad ülevaate, missugused on grupi meediaettevõtete isikuandmete töötlemise põhimõtted ning kuidas isikuandmeid töödeldakse. Lisaks on siin väljatoodud andmesubjektide õigused ja kõik muu seoses isikuandmete töötlemisega, mis kohaldub meediaettevõtetele grupiüleselt. Grupi meediaettevõtete (edaspidi „Töötleja“) isikuandmete töötlemise erisused on leitavad iga vastava Meediaettevõtte privaatsustingimustes või -teates, millega on võimalik tutvuda iga Meediaettevõtte veebilehel (vt all punkt 2.1) või klikkides siinolevatel logodel:


POSTIMEES GRUPP AS:


DUO MEDIA NETWORKS OÜ:POSTIMEHE KIRJASTUS AS:


MAAPORTAAL OÜ:

PMG LABOR OÜ:


Kui andmesubjekt kasutab Meediaettevõte teenuseid, külastab veebilehti või osaleb Töötleja poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või on muul viisil edastanud oma isikuandmeid Töötlejale, siis kohalduvad käesolevad MMG privaatsustingimused andmesubjekti isikuandmete töötlemisele.

Mõisted

Mõistete all on välja toodud MMG privaatsustingimustes kasutatavate terminite tähendused. Mõisted võivad olla defineeritud ka MMG privaatsustingimuste teksti sees.

1.1Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse nende EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (edaspidi „IKÜM“) toodud tähendusega.
1.2Andmesubjekt on füüsiline isik, keda Töötleja saab otseselt või kaudselt tuvastada töödeldavate andmete abil;
1.3Kasutaja on Töötleja klient, kellel on Töötleja juures registreeritud kasutajakonto; nt registreeritud kasutajakontoga online ajalehe lugeja
1.4Klient on iga juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab Töötleja teenuseid või on näidanud üles huvi teenuseid tarbida (nn potentsiaalne klient);
 1.5Külastaja on isik, kes kasutab Töötleja veebilehte.
 1.6Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse veebilehe Külastaja seadmesse.
 1.7Laps on Eestis infoühiskonna teenuste osutamisel alla 13 aastane isik, kes ise ei saa anda töötlemiseks nõusolekut.
 1.8Leping on Töötleja ja Kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise või muu leping, s.h. kasutustingimused ja muud kohalduvad korrad, poliitikad ja tingimused.
 1.9Töötleja/Meediaettevõte on MM Grupi ettevõte, mis tegutseb ajakirjanduse ja/või muu meedia valdkonnas. Meediaettevõtetel võib olla eriõiguseid ja kohustusi isikuandmete töötlemisel tulenevalt vastava valdkonna regulatsioonidest ning sõnavabaduse kaitsest. MM Grupi Meediaettevõtted on nimetatud punktis 2.1.
 1.10MMG privaatsustingimused on käesolevad privaatsustingimused, mis sätestavad MM Grupi meediaettevõtete isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ja korra. MMG privaatsustingimustega tutvumine on andmesubjektile vajalik, et saada informatsioon isikuandmete töötlemise kohta. Kui andmesubjekt ei soovi, et tema isikuandmeid MMG privaatsustingimustes toodud viisil töödeldakse, siis tuleb andmesubjektil Töötleja teenuste kasutamisest hoiduda kuna Töötlejal ei pruugi olla võimalik andmesubjektile oma teenuseid osutada ilma isikuandmete töötlemiseta.
 1.11Teenused on kõik Töötleja pakutavad teenused ja tooted.
 1.12Veebileht on MM Grupi ettevõtte, st Töötleja veebileht ning selle alamdomeenid ja samuti Töötleja sotsiaalmeedia leheküljed ning mobiilirakendused (kui on).

Üldine info

Üldise info all on teave selle kohta, millal MMG privaatsustingimused kohalduvad, mis ettevõtted MMG privaatsustingimustest lähtuvad, nende (s.o Töötlejate) kontaktid ning kuidas MMG privaatsustingimused ja Töötlejate privaatsustingimused/-teatised omavahel suhestuvad.

2.1Töötlejad ja kontakt. MMG privaatsustingimustest lähtuvad järgmised MM Grupi ettevõtted, s.o. Töötlejad:
2.1.1Postimees Grupp - Postimees Grupp AS (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn; üldkontakt:   postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee; andmekaitse kontakt: isikuandmed@postimeesgrupp.ee) ja gruppi kuuluvad ettevõtted - (registrikood, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), info ja kontaktid leitavad https://www.postimeesgrupp.ee/kontakt/;
2.1.2Duo Media Networks OÜ (registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112; üldkontakt ja andmekaitse kontakt: info@duomedia.tv);
2.1.3Maaportaal OÜ (mh kaubamärk Soov.ee) (registrikood 14619329, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn; üldkontakt: info@maaportaal.ee; andmekaitse kontakt: isikuandmed@postimeesgrupp.ee)
2.1.4PMG Labor OÜ (mh kaubamärk Ypsilon) (registrikood 16193277, aadress aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn; üldkontakt: toimetus@ypsilon.ee ; andmekaitse kontakt: isikuandmed@postimeesgrupp.ee)
2.1.5Postimehe Kirjastus OÜ (registrikood 16259326, aadress aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn; üldkontakt: kirjastus@postimees.ee ; andmekaitse kontakt: isikuandmed@postimeesgrupp.ee)

Töötlejad kuuluvad MM Gruppi. MM Grupp on kontsern, mis koosneb ema-, tütar- ja sidususettevõtetest. Kontserni ettevõtted võivad seadusliku aluse olemasolul jagada isikuandmeid teiste kontserni ettevõtetega.

 2.2 Töötluse rollid. Töötleja on üldjuhul oma Teenust pakkudes vastutav töötleja. Kui töötluse rollides on erisusi on need välja toodud Töötleja privaatsustingimustes/-teatises, mis on Andmesubjektile kättesaadavaks tehtud.
 2.3 Sisuline kohaldamine. Töötleja lähtub MMG privaatsustingimustest, arvestades enda spetsiifikast lähtuvaid eritingimusi (s.o. Töötleja privaatsustingimused/-teatis) alati kui töödeldakse isikuandmeid; nt Töötleja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingulises suhtes isikuandmete töötlemisel. MMG privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad Töötlejate töötajad ja koostööpartnerid, kellel on ligipääs Töötleja töödeldavatele isikuandmetele.
 2.4 Kohaldamise üldised erandid. Kõik MMG privaatsustingimustes toodud põhimõtted ja Andmesubjekti õigused ei kohaldu alati kogu ulatuses. Andmekaitse põhimõtteid ja printsiipe kohaldades peab Töötleja arvestama teiste õiguste ja printsiipidega. Andmesubjekti õigused ei ole absoluutsed ning nende täitmiseks võib olla eeltingimusi. Näiteks Meediaettevõtete väljaannetes avaldatud artiklites ja muus ajakirjanduslikus sisus sisalduvate isikuandmete puhul tuleb iga põhimõtte ja Andmesubjekti õiguse kohaldamisel arvestada, et Meediaettevõte töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel.
 2.5 MMG privaatsustingimused ja Töötleja privaatsustingimused/-teatis. Töötleja lähtub MMG privaatsustingimustest endale kohalduvas maksimaalses ulatuses. Kui MMG privaatsustingimuste ja Töötleja privaatsustingimustes/-teatises on vastuolud, siis lähtub Töötleja enda privaatsustingimustes/-teatises toodust.
 2.6 Sotsiaalmeedia ja kolmandate isikute lingid. Töötleja Veebilehel või sotsiaalmeedias olevad lingid võivad Andmesubjekti edasi viia veebisaitidele, mille kasutus  ja isikuandmete töötlemine on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate tingimustega, sh privaatsustingimustega. Töötleja sotsiaalmeedia kanalites isikuandmete töötlemine toimub Töötleja ja vastava platvormi pakkuja privaatsustingimustest lähtuvalt.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Siin on välja toodud isikuandmete töötlemise põhimõtted, millest Töötlejad alati lähtuvad isikuandmeid töödeldes.

3.1Töötlemise põhimõtted. Töötleja lähtub isikuandmeid töödeldes IKÜM-is ja kohalduvas õiguses toodud nõuetest. Töötleja eesmärgiks on isikuandmeid töödelda läbipaistvalt ja turvaliselt. Töötleja lähtub isikuandmeid töödeldes järgnevast 8-st põhimõttest:  
  (a)     seaduslikkus - töötlemisel on alus, töötlemine on õiglane ja läbipaistev;
  (b)     eesmärgipärasus - isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
  (c)     võimalikult väheste andmete kogumine (minimaalsus) – töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgist lähtuvalt;
  (d)     õigsus - isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud mõistlikud meetmed, et ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks;  
  (e)     säilitamise piirang - isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgist tulenevalt;
  (f)     usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus - töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
  (g)     vaikimisi ja lõimitud andmekaitse – Töötleja kasutab sobivaid andmekaitse meetmeid läbivalt, sh uusi tooteid ja teenuseid arendades;
  (h)     tõendatavaus ja vastutus – Töötleja eesmärgiks on alati olla võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama.

Andmesubjektide kategooriad ja töödeldavad isikuandmed

Siin on välja toodud kelle ja mis isikuandmeid töödeldakse.

4.1

Andmesubjektide kategooriad. Töötleja töötleb mitmeid Andmesubjekti kategooriaid s.o:  Kliendid (füüsilisest isikust), potentsiaalsed kliendid; Klientide (juriidilisest isikust) ja koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajad (sh nt töötajad), Kasutajad s.o. konto registreerinud Kliendid, Töötlejate töötajad, Veebilehe Külastaja; saadete ja muu (ajakirjandusliku) sisu külalised, osalejad, autorid, intervjueeritavad, Laste andmete osas vt ptk 5.

4.2

Isikuandmete kategooriad. Töötleja kogub isikuandmeid järgnevalt:


(a)     Andmesubjekti poolt Töötlejale avaldatud isikuandmed (nt konto registreerimisel, lepingusse astumisel, tellimuse esitamisel, kommetaaride kirjutamisel, arvustuste/hinnangute jätmisel, saadetes, artiklites ja intervjuudes avaldatu);


(b)     Lepingu täitmisel ja täitmise võimaldamisel tekkivad andmed (nt aadress kauba kohale toimetamiseks, isikutuvastusandmed Lepingusse astumiseks ja korrektsele isikule täitmise tagamiseks);


(c)     Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt iseteeninduse kasutamisel, konto kasutamisel, Teenuse funktsioonide kasutamisel);


(d)     Andmesubjekti ja Töötleja suhtlusest tekkivaid isikuandmed (nt klienditoe funktsiooni täitmisel, tellimuste täitmisel, pretensioonide lahendamisel);


(e)     Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);


(f)     Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt küpsiste abil kogutavad andmed);


(g)     Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (nt makseteenusepakkujatelt makse õnnestumise kohta, isikusamasuse tuvastamise koostööpartneritelt tuvastamise õnnestumise kohta; PS! Töötleja ei saa teada ega töötle Andmesubjektile kolmandate isikute pakutud isikutuvastus süsteemide paroole, pinkoode vms);


(h)     Töötleja poolt loodud ja/või Andmesubjekti edastatud isikuandmetele lisatud isikuandmed (nt Teenuse tarbimise teave, klienditoega suhtlus, ostuajalugu).

4.3

Töödeldavad isikuandmed. Töötleja võib koguda Teenuse ja Veebilehega seoses, mh järgnevaid isikuandmeid:


1)     Andmesubjekti identifitseerimiseks vajalikud andmed: nimi; kontaktandmed (e-post, telefoni nr), sünniaeg, aadress/asukoht, isikukood, sugu, sotsiaalmeedia konto andmed;


2)     Teenuse osutamiseks: nimi; kontaktandmed (e-post, telefoni nr), sünniaeg, aadress/asukoht, isikukood, sugu, pangakonto andmed.


3)     Kasutaja või Kliendi, (või esindatava) tegevusega seotud andmed: tegevuskoht, tegevusvaldkond, esindaja(-d), kontaktisikud, arvelduskonto number, maksete/arvete info, Teenuse tarbimisel tekkivad andmed (nt salvestised, saadetes osalemisel, intervjuud, ostuajalugu, raadio- ja telemängu osalemise ja seal avaldatud teave);

  4)     andmed Veebilehel, Teenuse kasutamisest ja Lepingusse astumise ning täitmise andmed: info süsteemide kasutamise kohta (nt Veebileht, e-pood, küpsiste kaudu kogutud info), andmed huvi kohta Teenuste osas ja nende kasutamise osas, andmed Lepingu täitmise kohta (maksete teave, panga info) ja muud andmed seoses Teenuste pakkumise/tarbimisega ja Töötleja tegevusega;
  5)     andmed Töötleja tegevus-/asukohast ja klienditeeninduse/-toe pakkumisest:  video- ja muud salvestusandmed, mh võib Töötleja salvestada kõnesid, e-kirju ja vestluse funktsiooni postitusi. Kõnede salvestamise kohta antakse teave ka kõnes endas.

Täpsema info Töötleja töödeldavate isikuandmete kohta leiad Töötleja privaatsustingimustest/-teatisest ja/või Töötleja isikuandmete töötlemise registrist.


Laste isikuandmete töötlemine

Infoühiskonnateenused ei ole suunatud lastele.
5.1Pole suunatud lastele. Töötleja infoühiskonna teenused ei ole mõeldud Lastele või ei koguta sellise teenuse raames Laste isikuandmeid. Töötleja muude teenuste puhul, mis võivad olla suunatud lastele ning kus võidakse töödelda Laste andmeid, toimub Laste isikuandmete töötlus lapsevanema või eestkostja juhisel või nõusolekul või muul seaduslikul alusel.
 5.2 Vanema juhiseta/nõusolekuta töötlus. Juhul kui Töötleja saab teada, et on kogunud isikuandmed Lapselt või Lapse kohta ja seda ilma eestkostja/vanema juhiseta/nõusolekuta, lõpetab Töötleja selliste isikuandmete töötlemise esimesel võimalusel.

Töötlemise eesmärgid ja alused

Siit on leitav info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel Töötleja isikuandmeid töödelda võib.

6.1   Leping. Töötleja võib isikuandmeid töödelda Lepingu sõlmimisel ja täitmisel. Lepinguga seotud isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised:


 (a)     Lepingu eelsed tegevused, mis on vajalikud, et Lepingusse astuda vastavalt Andmesubjekti taotlusele;


 (b)     Kliendi isiku tuvastamine Lepingusse astumiseks ja vajadusel Lepingu täitmiseks;


 (c)     Lepingu täitmine Teenuste osutamise osas, sh Teenuste osutamine, Veebilehe sisule või osadele ligipääsu võimaldamine, Teenusele või Teenuse teatud funktsioonidele/osadele ligipääsu võimaldamine;


 (d)     Kliendiga suhtlemine, sh pretensioonide lahendamine, Lepingu täitmisega seotud teadete edastamine, Kliendi päringutele vastamine;


 (e)     Kliendi poolse Lepingu täitmise võimaldamine ja kontroll nt maksekohustuse täitmise tagamine;


 (f)     Vajadusel nõuete esitamine ja kaitsmine.


Isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Andmesubjektiga sõlmitud lepingus.

6.2

Nõusolek. Nõusoleku alusel töödeldakse isikuandmeid vastavalt antud nõusolekule, st arvestades antud nõusoleku sisu - ulatust ja eesmärke. Nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlikult ja ühemõtteliselt antud. Nõusolekut võib anda ka konkreetse teoga, näiteks saab Andmesubjekt enda soovil esitada päringuid Veebilehel olevate päringuvormide kaudu, mis juhul töödeldakse ta andmeid talle vastamiseks ja teenuse pakkumiseks. Andmesubjekt võib alati nõusoleku tagasi võtta. Töötleja võib nõusoleku alusel isikuandmeid töödelda näiteks järgmistel juhtudel:


 (a)     Andmesubjekti poolt andmete avaldamine edasiseks ajakirjanduslikuks kasutamiseks, nt saatekülaline, kommentaar ajakirjanduslikule sisule, kuulutuse avaldamise taotlus;


 (b)     Külastajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Külastaja on nõustunud vastavate Küpsiste paigaldamisega oma seadmesse;


 (c)     Andmesubjektile Töötleja ning Töötleja partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Andmesubjekt on andnud vastava nõusoleku, näiteks lojaalsusprogrammi pakkumised;


 (d)     Andmesubjektile uudiskirja saatmine, kui Andmesubjekt on sellel eesmärgil Töötlejale edastanud oma e-posti aadressi või muul moel uudiskirjaga liitunud;


 (e)     Töötleja poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, sh SMS-mängud, raadiomängud (kui kohane),  kui Andmesubjekt on andnud vastava nõusoleku, näiteks osaledes sotsiaalmeedia mängus mingit sisu jagades/meeldivaks märkides (nõusolek teoga);


 (f)     Andmesubjektile kindla Teenuse või Teenuse osa pakkumine/võimaldamine, mille jaoks isikuandmete töötlemiseks on küsitud nõusolek, näiteks lojaalsusprogrammi liikmelisus ja funktsionaalsuste ning hüvede pakkumine.

 6.3Õigustatud huvi. Õigustatud huvi on Töötleja huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks, et pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Õigustatud huvi kasutades on eelnevalt kaalutud töötlemise õigustatus lähtuvalt Töötleja ja Andmesubjekti huvidest. Õigustatud huvi alusel töötlemine ei tohi ülemäära kahjustada Andmesubjekti õigusi. Andmesubjektil on alati õigus õigustatud huvi alusel töötlemisele vastu vaielda ja tutvuda õigustatud huvi hinnanguga. Õigustatud huvi alusel võivad Töötlejad Andmesubjekti isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:
  (a)     Ajakirjanduslikul eesmärgil isikuandmete töötlemine olukorras, kus on hinnatud, et täidetud on seaduses sätestatud nõuded, s.o. kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ning isikuandmete avalikustamine ei kahjusta ülemäära Andmesubjekti õigusi, nt ajakirjandusliku sisu avalik ja varjatud salvestamine, säilitamine ja kasutamine, avalikustamine.
  (b)     tunne oma klienti põhimõtte täitmiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist, mis on nt vajalik rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks või pettuste/kelmust vältimiseks;
  (c)     organisatsioonilistel eesmärkidel töötlemiseks, eelkõige finantsjuhtimiseks ning isikuandmete edastamisel kontserni piires sisehalduse eesmärkidel (aga ka auditid ja muu võimalik järelevalve);
  (d)     Teenuse arendamiseks (parem, efektiivsem, sobivam, kvaliteetsem) klientide andmete töötlus, sh kliendiandmebaasi koostamine ja analüüs ning eeltoodu võimaldamiseks erinevate CRM ja müügi planeerimise lahenduste kasutamine;
  (e)     kliendiandmebaasi töötlus turundustegevuste võimaldamiseks;
  (f)     turunduspakkumiste saatmiseks Kliendile, kui isiku varasema huvi, varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et isik on vastavast pakkumusest huvitatud ning kui isikule on võimaldatud vastavatest turunduspakkumistest lihtsalt loobuda;
  (g)     turunduspakkumisest loobumise teabe säilitamine Andmesubjekti vastava nõude jätkuvaks täitmiseks;
  (h)     Teenuse edasi arendamiseks ja parandamiseks Veebilehe või sotsiaalmeedia või muu müügikanali abil kogutud isikuandmete töötlemine ja Veebilehe külastatavuse, Teenuse kasutamise statistika ja muu tehnilise informatsiooni töötlemine;
  (i)     loosimiste, mängude ja kampaaniate korraldamiseks (k.a. isikustatud ja suunatud kampaaniad); kampaaniate tingimused on eraldi sätestatud;
  (j)     tagasiside ja rahulolu küsitluste teostamiseks;
  (k)     turunduse ja müügitöö efektiivsuse mõõtmiseks;
  (l)     (õigus)nõuete koostamiseks, tõendamiseks, kaitsmiseks ja esitamiseks, sh ka nõuete loovutamine kolmandatele isikutele nt inkasooteenuse pakkujatele või info kogumine krediidivõimet hindavatelt teenusepakkujatelt. Samuti kuulub siia alla rikkumiste tuvastamistega seotud töötlus ja Lepingu täitmise kontrolli tegevused, mis pole Lepingu alusel toimuvad;
  (m)     nõuete/korralduste/toimingute kaitseks, tõendamiseks ja koostamiseks võib Töötleja salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mh salvestatakse (laua)telefoni numbritele tulevad kõned. Meediaettevõtete töötajad nt ajakirjanikud võivad samuti salvestada enda tööülesannete täitmise käigus toimuvat suhtlust, sh telefonikõnesid. Salvestisi võidakse kasutada ka parema klienditoe ja Teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil;
  (n)     infoturbe tagamiseks, sh Veebilehe turvalisuse tagamiseks võrgu jm identifikaatorite töötlemine ning andmete terviklikkuse tagamiseks  koopiate tegemiseks võetavad meetmed;
  (o)     Töötleja, töötajate, potentsiaalsete klientide, Klientide ja koostööpartnerite tervise ja vara kaitseks, võib Töötleja oma territooriumil ja ruumides ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kasutada kaameraid, mis võivad salvestada ka heli. Vastavaid salvestisi võidakse kasutada ka nõuete kaitsel ja koostamisel;
  (p)     Ajakirjandusliku sisu või muu meedia (raadio-/telesaated) sisu ja/või salvestiste (kui pole kaetud seadusest tuleneva kohustusega) arhiveerimiseks ja säilitamiseks.
  (q) Võime jagada isikuandmeid, kui teeme tehingu või peame läbirääkimisi tehingu üle (seda ka MM grupi sees), mis hõlmab meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust.
 6.4Ettenägematu õigustatud huvi. Andmesubjekti isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Töötlus õigustatud huvi alusel võib toimuda ka, kui see on vajalik Andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 6.5Seaduse alusel toimuv töötlus. Töötleja töötleb isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks. Näiteks on Töötleja kohustatud seadusest tulenevalt tegema järgmist:
  (a)     säilitama raamatupidamisdokumente;
  (b)     täitma ja säilitama erinevaid tööõiguslikke dokumente;
  (c)     täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid (kui kohalduvad) – see toob kaasa isikuandmete töötluse Andmesubjekti tuvastamisel ja muude kohustuslike hoolsusmeetmete rakendamisel;
  (d)     edastama pädevatele riiklikele asutustele seaduslike taotluste alusel isikuandmeid, s.h. ajakirjandusliku sisu säilitavad arhiivid.
 6.6Uuel eesmärgil töötlus. Kui isikuandmete töötlemine toimub erineval eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti või on vajalik nõusoleku alusel kogutud andmete edasine töötlus, hindab Töötleja hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Selle kindlaks tegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, võetakse muuhulgas arvesse:
  (a)     Seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
  (b)     Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Töötleja vahelist seost;
  (c)     Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
  (d)     Kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
  

(e)     Asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu.

 6.7Värbamisega seotud esmane töötlus. Kui Andmesubjekt saab Töötleja juurde tööle rakenduvad Töötleja organisatsiooni sisesed tingimused, korrad ja juhised. Tööle kandideerija puhul, kui ei ole kandidaadile teist teavet antud, siis töölepingusse astumise eelne töötlus toimub õigustatud huvi alusel ning selle kohta loe lähemalt: PRIVAATSUSTEADE JA TAUSTAKONTROLLI TEAVITUS TÖÖLE KANDIDEERIJALE
 6.8Õigustatud huvi alusel töötleb Töötleja:
  (a)     tööle kandideerija poolt Töötlejale töölepingu sõlmimise eesmärgil antud isikuandmeid (nt CV, motivatsioonikiri, soovitajad);
  (b)     tööle kandideerija poolt sooritatud testide/vestluste andmeid (kui teostatud) ja soovitajana märgitud isikult saadud teave ja soovitaja puudumisel eelmiselt tööandjalt saadud isikuandmed;
  (c)     Töötleja kogutud isikuandmete töötlus (nt ametlikest andmebaasidest, kolmandatest isikutest teenusepakkujate andmebaasidest ja avalikust meediast ning sotsiaalmeediast kogutud isikuandmed, tööle kandideerija osas taustakontrolli läbiviimine).
Töötleja võib uue positsiooni või tulevikus vabaneva positsiooni pakkumiseks hoida alles kandideerijate andmeid, kes valituks ei osutunud kuni 2 (kaks) aastat. Töötleja praktikaprogrammis osalemisega seonduvaid andmeid tööpakkumise tegemise eesmärgil säilitatakse 5 (viis) aastat.


Isikuandmete edastus

Siin on informatsiooni selle kohta, millal Töötleja võib isikuandmeid edastada oma koostööpartneritele. Töötleja ja koostööpartnerite vahel võib olla erinevaid töötlus suhteid nt vastutav-volitatud; vastutav-vastutav. Igal juhul teeb Töötleja endast parima, et tagada IKÜM nõuete täitmine, sh vajadusel andmetöötlus lepingu abil.

7.1Isikuandmete edastus koostööpartneritele. Töötleja võib, kui selleks on vajadus ja õiguslik alus (nt seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi, nõusolek) avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele näiteks:
  (a)     trükimeedia- ja audiovisuaalse sisu arhiveerimise eesmärgil kolmandatele isikutele koopiate üleandmiseks (nt Rahvusraamatukogu);
  (b)     riiklikele ametiasutustele, sh järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel;
  (c)     makseteenuseid pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks andmesubjektiga sõlmitud Lepingu täitmine (nt Maksekeskus AS, EveryPay AS, Zlick Ltd, Swedbank AS, AS SEB Pank, AS LHV Pank, Coop Pank AS, Luminor Bank AS);
  (d)     audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Töötleja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Töötleja seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Töötleja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
  (e)     konto registreerimiseks ja kontole sisse logimiseks on võimalik nõusoleku alusel kasutada kolmandate osapoolte, näiteks Google'i või Facebooki pakutavaid tööriistu. Sellisel juhul luuakse Andmesubjektile profiil, tuginedes sellistelt teenusepakkujatelt saadud teabele ja teave Andmesubjekti kohta antakse vastavatele teenusepakkujatele;
  (f)     Meediaettevõtte Veebilehe liikluse, kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib Meediaettevõte Kliendi, Kasutaja, Veebilehe Külastaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google ja Facebook tuginedes Meediaettevõtete õigustatud huvile Veebilehe ja teenuste täiustamiseks (kui õigustatud huvi hinnangu tulemus seda võimaldab);
  (g)     postiteenuse osutajale (s.o ka e-post) tellimuste/kauba ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks, kodukande teenuse pakkujad. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmine, Töötleja õigustatud huvi või Andmesubjekti nõusolek;
  (h)     Töötlejaga samasse kontserni kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda Kliendile kontserni kuuluvate ettevõtete soodustusi ja kontserniüleseks aruandluseks ja teenuste arendamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Töötleja õigustatud huvi Teenuse pakkumiseks või Andmesubjekti nõusolek lojaalsusprogrammi raames;
  (i)     võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui andmesubjektil on tekkinud Töötleja ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Töötleja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Andmesubjekt on Lepingut rikkunud või muul viisil Töötleja õigusi rikkunud, ei kaalu Andmesubjekti huvid ega õigused Töötleja õigustatud huvi üles;
  (j)     raamatupidamissüsteemi pakkuvale ettevõttele;
  (k)     IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad (nt serveriruumi- jt pilveteenuste pakkujad);
  (l)     turunduspartnerid ja agentuurid, sh reklaam;
  (m)     kliendirahulolu ja tagasiside teenusepakkujad;
  (n)     tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate teenusepakkujad
  (o)     maksehäireregistrid ja arvete edastamise teenuse osutajad.
  (p)  tehingu korral, mis hõlmab MM Grupi ettevõtte mis tahes võõrandamist, ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust;
 7.2Teave koostööpartnerite kohta. Andmesubjektil on õigus küsida täpsemat teavet Töötleja kasutatavate koostööpartnerite kohta, kellele Andmesubjekti isikuandmeid on edastatud, võttes ühendust Töötleja kontaktidel (vt punkt 2.1).
 7.3Isikuandmete edastus volitatud töötlejatele. Punktis 7.1 nimetatud isikutele (kes on volitatud töötlejad) edastatakse isikuandmeid eeldusel, et töötlusel on seaduslik alus ja eesmärk ning töötlus toimub vastavalt Töötleja antud juhistele ja on astutud isikuandmete töötlemise kokkuleppesse.
 7.4Töötlus EMP-is. Töötleja ei edasta tavapärase töötluse raames isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Kui isikuandmete edastus EMP-ist välja on siiski vajalik, siis lähtub Töötleja IKÜM peatükis V toodud võimalustest ja edastab isikuandmeid EMP-ist välja ainult sobiva aluse ja peatükis V toodud mehhanismi olemasolul nt kui Euroopa Liidu komisjon on otsustanud, et vastavas riigis eksisteerib piisav kaitse või on sõlmitud standardsed EL tüüptingimused või kohaldatakse mõnda muud sobivat peatükk V võimalust.

Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus

Siin on teave isikuandmete säilitamise ja üldiste kaitse meetmete kohta.

8.1

Isikuandmete säilitamine. Isikuandmeid säilitatakse vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja, Töötleja õiguste kaitsmiseks või kuni õigusaktides nõutud aja. Kui säilitamise tähtaeg on läbi kustutab jäädavalt või anonümiseerib Töötleja andmed (või korraldab vastavad tegevused). Sõltuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist säilitatakse isikuandmeid vastavalt Töötleja Privaatsustingimustele/-teatisele ja/või vastavalt töötlemistoimingute registrile (kui kättesaadavaks tehtud). Vaikimisi lähtutakse järgmistest säilitamise põhimõtetest:

  (a)  Raamatupidamislikud dokumendid: vastavalt seadusele, nt tellimiskirjad ja kuulutused 1 aasta; kõik raamatupidamislikud ja finantsdokumendid 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest; personalidokumendid vastavalt seadusele näiteks töölepingud 55 aastat;
  (b)     Lepinguga seotud isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
  (c)     Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat, õigusvaidluse või selle riski puhul kuni 10 aastat või kuni vaidluse lõpuni.
  (d) Müügikõne salvestus: kõne toimumisest alates säilitatakse salvestust 2 kuud.
  (e)     Küpsiste andmed: vastavalt Küpsiste kasutamise tingimustele/Veebilehel oleva Küpsiste lahenduse teabele;
 8.2Meediaettevõtetel ajakirjandusliku sisu säilitamise ajavahemiku määramise kriteeriumid. Ajakirjandusliku sisu säilitamine on tihedalt seotud meedia- ja ajakirjandusvabadusega. Meediaettevõtte ajakirjaniku märkmed või salvestused võivad olla vajalikud ka aastaid hiljem nii uue ajakirjandusliku sisu loomiseks; vaidluste lahendamisel kui ka tõendmaterjalina kohtus või muudes ametiasutustes. Ajakirjandusliku sisu tootmiseks kogutud materjal kustutatakse kui ajakirjandusliku sisu avalikustamise lõpetamise hetkest on möödunud 10 aastat ehk kui meediaettevõte ja ajakirjanik saab olla kindel, et avalduse üle ei või enam puhkeda (kohtu)vaidlusi ning meediaettevõte ja ajakirjanik on veendunud, et materjal ei ole enam vajalik avalikes huvides oleva artikli või muu sisu tarbeks tulevikus.
 8.3Üldine turvalisus. Töötleja on kehtestanud või kehtivad kontserniülesed juhiseid ja protseduurireegleid, mis aitavad tagada isikuandmete turvalisust. Töötleja rakendab ka sobilikke tehnilisi meetmeid. Muuhulgas tehakse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:
  (a)     juurdepääsu isikuandmetele on võimaldatud vaid juhul, kui see on vajalik nt töökohustuste täitmiseks ning isikul ja Töötlejal on selleks õigus;
  (b)     volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;
  (c)     kasutusel on tarkvaralahendused, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.
 8.4Turvaintsident. Kui isikuandmetega juhtub turvaintsident, st toimub isikuandmetega seotud rikkumine IKÜM art 33 mõttes, võtab Töötleja tarvitusele vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Töötleja registreerib või laseb registreerida kõik intsidendid ning Töötleja teavitab Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia), kui IKÜM selleks kohustab.

Andmesubjekti õigused seoses isikuandmetega

Andmesubjekti isikuandmed kuuluvad Andmesubjektile ning siit leiab informatsiooni, millised on Andmesubjekti õigused oma isikuandmete kaitsel.

9.1Üldised andmesubjekti õigused. Isikuandmete töötlemisega seotud Andmesubjekti õigused:
  (a)     õigus saada teavet – Töötleja kohustub Andmesubjektile andma infot selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse ning esitama/viitama kohustusliku teabele IKÜM art 13 või 14 alusel;
  (b)     õigus tutvuda andmetega ja saada koopia -  Andmesubjekt võib nõuda enda isikuandmetega tutvumist ja/või koopiat. Kliendile, kes on Kasutaja võib olla võimaldatud tutvuda Töötleja kogutud isikuandmetega Töötleja iseteeninduses (kui see on võimaldatud);
  (c)     õigus parandamisele – Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kasutajale võib olla võimaldatud ebaõigeid andmeid parandada Töötleja iseteeninduses;
  (d)     õigus nõuda töötlemise piiramist – Andmesubjekt võib, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt ajutiselt vaidlustab töötluse lubatavuse nõuda töötluse piiramist;
  (e)     õigus kaasaskantavusele – Andmesubjekt võib nõuda isikuandmete masinloetaval kujul endale esitamist või uuele teenusepakkujale, kui on täidetud IKÜM eeldused;
  (f)     õigus esitada vastuväiteid - Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui töötlus põhineb avalikul huvil või õigustatud huvil, sh otseturunduseks tehtav töötlus;
  

(g)     õigus kustutamisele – Andmesubjekt võib nõuda isikuandmete kustutamist, kui on täidetud IKÜM eeldused näiteks võttes tagasi töötluseks antud nõusoleku ja nõudes kustutamist (v.a. kui Töötlejal on ülekaalukas huvi edasiseks töötluseks nt õigusnõuete kaitsmisel);

  (h)     õigused seoses automatiseeritud töötluse, sh profileerimisega – Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid, nõuda inimese sekkumist ja teavet automaatotsuse tegemise loogika kohta. Selguse huvides, kui Töötleja kasutab automaatotsuseid või profileerimist, on vastav kirjeldatud Töötleja privaatsustingimustes/-teates;
  (i)     õigus pöörduda järelevalveasutuse poole – Andmesubjekt võib alati pöörduda oma elukoha isikuandmete töötlemise järelevalveasutuse poole, kui Andmesubjekt kahtleb töötluse õiguspärasuses;
  (j)     õigus nõuda kahju hüvitamist – Andmesubjektil on õigus nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist ja pöörduda selleks, mh ka kohtusse.
 9.2Nõusolekuga seotud Andmesubjekti õigused. Andmesubjekt võib alati oma antud nõusoleku tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmisel ei või Töötleja isikuandmeid nõusoleku alusel enam edasi töödelda, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist toimunud töötluse lubatavust. Kui võimaldatud, siis saab Andmesubjekt enda antud nõusolekuid hallata Töötlejale iseteeninduses või kirjutades Töötleja e-posti aadressile (vt punkt 2.1).
 9.3Õiguste olemusest. Kõik andmekaitse põhimõtted ja Andmesubjekti õigused ei kohaldu alati kogu ulatuses. Nimelt tuleb iga põhimõtte ja Andmesubjekti õiguse kohaldamisel arvestada teisi võimalike isiklikke ja muid õiguseid ning vastava õiguse kohaldamise eelduseid. Töötlejal on õigus enne Andmesubjekti õiguse teostamist hinnata vastava õiguse kohaldamise eeldusi ja nende mitte täitmisel õigust mitte kohaldada. Lisaks tuleb Meediaettevõtete puhul arvestada, et Meediaettevõte töötleb isikuandmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel, mida tuleb vajadusel Andmesubjekti võimalike vastassuunaliste huvide vastu kaaluda.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

Siit leiab informatsiooni selle kohta, kuidas õiguseid teostada ja mis eeltingimusi võib olla vajalik täita.

10.1Õiguste teostamine:
 
  1. Andmesubjekt võib oma isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused, taotlused ja kaebused esitada Töötleja punkt 2.1 toodud kontaktandmetel;

  2. Kasutaja võib esmaste vastuste saamiseks ja teatud õiguste teostamiseks kasutada Töötleja iseteenindust (kui vastav lahendus on võimaldatud).
 10.2Kustutamise õigusega seotud eeldused. Andmesubjekt võib nõuda isikuandmete kustutamist siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
  (a)     isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  (b)     Andmesubjekt võtab tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  (c)     Andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb Töötleja õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  (d)     Andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
  (e)     kui Töötleja on kasutanud õigustatud huvi andmesubjektile otseturunduse teadete saatmiseks (samasugused ja/või sarnased Teenused), siis on Andmesubjektil õigus nii kontaktandmete esmasel kogumisel kui pakkumise saamisel, keelata oma kontaktandmete otseturunduseks kasutamine, võttes Töötlejaga ühendust e-posti aadressil (vt punkt 2.1) või vajutades pakkumise e-kirja lõpus olevat keeldumise hüperlinki;
  (f)     isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  (g)     isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Töötleja seadusest tulenevat kohustust;
  (h)     tegemist on alla 13-aastase Lapse isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
 Töötleja ei pea isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või töötlemine on vajalik selleks, et täita seadusest tulenevat kohustust; koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid või esineb muu seadusest tulenev alus isikuandmete edasiseks töötlemiseks. Meediaettevõtete puhul võib keeldumise õigus tuleneda ka sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamisest.
 10.3Töötleja õigused Andmesubjekti õiguste teostamisel. Töötleja võib nõuda Andmesubjekti tuvastamist enne õiguste teostamist. See on vajalik, et tagada isikuandmete turvalisus ja välistada, et Andmesubjekti õigusi kasutab keegi teine. Töötlejal on õigus kontrollida õiguse teostamise eeldusi (IKÜM-ist või muust regulatsioonist tulenevaid). Töötleja vastab Andmesubjekti taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Andmesubjekti, kas ja milliseid meetmeid on Töötleja Andmesubjekti taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Töötleja vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Töötleja ei võta meetmeid vastavalt Andmesubjekti taotlusele, teatab Töötleja Andmesubjektile meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Kui Andesubjekti taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Töötleja kas küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud meetmete võtmisest.
 10.4Kaebuste esitamise võimalused. Andmesubjekt võib alati kaebusega Töötleja poole pöörduda või Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Siit on leitav üldine informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid Veebilehel kasutatakse ning kuidas Andmesubjekt saab selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida. Töötlejal võib olla eraldi Küpsiste poliitika, mis juhul on täpsem teave esitatud seal ja/või vastava Töötleja Veebilehel olevas Küpsiste lahenduses.

11.1

Küpsiste reeglite kohaldumine. Käesolevas Küpsiste kasutamise peatükis (edaspidi Küpsiste Tingimused) selgitatakse, milliseid Küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Töötlejate Veebilehtedel kasutatakse. Kui Töötleja Veebilehel on eraldi Küpsiste kasutamise tingimused tuleb lähtuda vastavatest tingimustest. Eraldi on välja toodud selliste Meediaettevõtete erisused, kes loovad ajakirjanduslikku sisu oma Teenuste kaudu s.o. Postimees Grupi ja Duo Media Networksi Veebilehed („Ajakirjandusliku sisuga töötleja“).

 11.2Kolmandate isikute Küpsiste eest vastutamine. Töötleja ei vastuta kolmandate osapoolte Küpsiste tehnoloogiate eest. Kolmandad osapooled ja nende privaatsustingimused on välja toodud Veebilehe allosas Küpsiste eelistuste kirjelduses (kui võimaldatud) või vastava Töötleja eritingimustes.
 11.3Küpsiste püsivus. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:
 11.3.1ajutised ehk sessioonipõhised Küpsised – võimaldavad ühendada Külastaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 11.3.2püsivad Küpsised – salvestatakse Külastaja seadmele püsivalt Küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui Külastaja külastab veebilehte, millelt Küpsis paigaldati.
 11.4Küpsiste paigaldajad. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:
 11.4.1esimese osapoole Küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende Küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole Küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 11.4.2kolmandate osapoolte Küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole Küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.
 11.5Küpsiste tüübid. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:
 11.5.1Vajalikud / hädavajalikud Küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning Külastajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende Küpsiste paigaldamiseta ei saa Külastajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada.

Vajalike Küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest Küpsisest. Üldjuhul salvestavad Küpsised Külastaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Siia kategooriasse kuuluvad ka personaliseerimata reklaami kuvamiseks ja töötlemiseks kasutatavad Küpsised, kuivõrd reklaamita ei saaks Ajakirjanduslikku sisuga töötleja Teenuseid osutada;

 11.5.2Statistilised / jõudluse Küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas Külastajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Personaliseeritud analüütika Küpsiste osas vt viimase küpsiseliigi kirjeldust. Osa kogutud informatsioonist liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

Statistilise Küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave Külastaja seadme/ kasutaja suhtluse/ kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika Küpsised ligi ei pääse;

 11.5.3Eelistuste / funktsionaalsed Küpsised – need Küpsised võimaldavad jätta meelde Külastaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

Eelistuste Küpsised, kuigi eraldatud vajalikest Küpsistest, on Külastajale vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse Külastaja seadme tehnilisi andmeid, et otsustada sobiv videokvaliteet, salvestavad kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). Eelistuste Küpsised saavad määravaks ka meediateenuste seaduse mõttes ligipääsetavuse tagamise kohustuse täitmisel (nt lehe kuvamise kontrastsuse valik vaegnägijale).

 11.5.4(Personaalse) reklaami Küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – need Küpsised võimaldavad näidata Külastajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades Külastaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

Personaalse reklaami Küpsised ja personaalse analüütika Küpsised koguvad teavet Külastaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (st andmed huvide ja käitumise kohta), et kuvada eelduslikult Külastajale huvipakkuvaid reklaame (teave Kasutaja veebilehtede kasutamise kohta), teave juba kuvatud reklaamide kohta ja nendega „suhtlemise“ kohta (st kas isik on mingit reklaami/ pakkumust vms avanud), andmed Külastaja seadme kohta (et nt uuel külastusel tuvastada) jpm. Reklaami Küpsistena mõistetakse ka sotsiaalmeedia Küpsised osas, mis ei kaasu Külastajale vaid sel põhjusel, et Külastaja soovib sisu jagada.

 11.6Küpsiste eesmärgid. Töötlejad  kasutavad Veebilehtedel eelkirjeldatud Küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:
 11.6.1Veebilehtede sujuvaks toimimiseks ja Teenuse osutamiseks;
 11.6.2Veebilehtede kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
 11.6.3reklaami näitamiseks;
 11.6.4ajakirjanikele õiglase tasu maksmiseks Ajakirjandusliku sisuga töötlejate puhul – kasutatakse statistika ja analüütika ja reklaami (sh personaalse reklaami) Küpsiseid. Statistilised Küpsised on ainuvõimalikud, et mõõta loodud sisu vajadust ja populaarsust, millest omakorda osaliselt sõltub ka ajakirjaniku palk. Ka reklaamiküpsised on vahetus seoses ajakirjaniku sissetulekuga. Reklaamiküpsiste vähenemine tähendab automaatselt ka vähem tasustatud informatsiooni, mille arvelt makstakse ajakirjanikule palka;
 11.6.5sisu parendamiseks / teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika Küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule. See annab ajakirjanikule hädavajalikku informatsiooni selle kohta, mille vastu on parasjagu huvi;
 11.6.6vajadusel kasutatakse Küpsistega kogutud isikuandmeid kohtus või muudes õiguskaitseorganites tõendina (näiteks tõendamaks oma andmekaitse protsesse).
 11.7Küpsiste kasutamise õiguslikud alused. Töötlejad paigaldavad Küpsised, kas nõusoleku alusel, põhjusel, et töötlus on lepingu täitmiseks vajalik või õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi kasutavad Ajakirjandusliku sisuga töötlejad.
 11.7.1Nõusolek. Töötlejad küsivad Küpsiste kasutamiseks oma Veebilehel nõusolekut. Ajakirjandusliku sisuga töötlejad  küsivad üldsisu ja tasulise erisisu Kasutajatelt personaalse reklaami Küpsiste kasutamiseks nõusolekut.
 11.7.2Õigustatud huvi ja lepingu täitmine. Ajakirjandusliku sisuga töötlejad võivad kasutada lisaks nõusolekule õigusliku alusena nii õigustatud huvi kui ka lepingut lähtuvalt Küpsiste liigist:
  (a)     vajalikud Küpsised – kuna vajalikud Küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks ja ilma nendeta ei saa teenuse osutamine toimida ei ole vastavate Küpsiste kasutamiseks vajalik nõusolek. Vajalikud Küpsised on automaatselt sisse lülitatud ning neid ei saa välja lülitada. Töötlemise aluseks olenevalt on kas õigustatud huvi või leping, kui Küpsise kasutamine on vajalik Külastaja ja Ajakirjandusliku sisuga töötleja vahelise Lepingu täitmiseks.
  (b)     statistika Küpsised –statistika / analüütika Küpsiste kasutamine on Ajakirjandusliku sisuga töötleja äris hädavajalik, et luua ajakirjanduslikku sisu. Vastavate Küpsiste puhul on töötlemise aluseks õigustatud huvi ja Külastaja saab vastavad Küpsised välja lülitada.
  (c)     eelistuste Küpsised – kuigi Küpsised ei ole hädavajalikud teenuse tehniliseks toimimiseks, siis eelistuste Küpsised on hädavajalikud Külastajale sobiva teenuse pakkumiseks ja esmase kasutajamugavuse tagamiseks, arvestades, et vastavad Küpsised salvestavad üldjuhul keele, video kvaliteedi, lehe suuruse jne eelistused. Samalaadselt on eelistuste vaikimise võimaldamine vajalik ka ligipääsetavuse huvides võimaldamaks võimalikult suurim ligipääs lehtede vastavuses veebilehtede ligipääsetavuse standardiga WCAG 2.1. Eelistuste Küpsiste kasutamise aluseks on õigustatud huvi ning vastavaid Küpsiseid saab Külastaja soovi korral välja lülitada.
  (d)     personaalse reklaami Küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – töötlemise aluseks on kas Külastaja antud nõusolek või õigustatud huvi. Vastavad küpsised ei ole automaatselt sisse lülitatud, Külastaja annab personaalse reklaami Küpsiste kasutamiseks nõusoleku või võidakse reklaami Küpsiste võimaldamist küsida tasuta erisisule (st konkreetne lugu) ligipääsu andmiseks (õigustatud huvi alusel töötlemine).
 11.8
Sotsiaalmeedia erisused. Rõhutame, et sotsiaalmeedia teenustega seonduvate Küpsiste korral ei ole Töötlejal võimalik tagada, et isikuandmeid ei edastata Ameerika Ühendriiki. Näiteks Facebook on kinnitanud, et Euroopa Liidus viibivate isikute andmeid hoitakse Euroopas, kuid Euroopa Kohus on asjas Schrems II (C-3111/18) tuvastanud vastupidise. Facebookiga seonduvate Küpsiste korral on kogutavad andmed Töötleja jaoks anonüümsed, kuid neid andmeid salvestab ja töötleb Facebook. Facebook saab neid andmed siduda teie Facebooki kontoga ja kasutada neid reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmetöötluse reeglitele (https://www.facebook.com/about/privacy/) nii Facebooki platvormil kui väljaspool seda. Kui Sa andmeedastust Facebookile ei soovi, siis Sul on nõusoleku alusel andmetöötluse korral õigus nõusolekut mitte anda või see tagasi võtta ning õigustatud huvi alusel andmetöötluse korral on Sul õigus töötlus keelata. Samuti on Sul võimalik edasisest töötlusest keelduda enda internetilehitseja kaudu http://networkadvertising.org/choices.
 11.9
Küpsiste kasutamise haldamine. Töötlejad võimaldavad Külastajatel hallata Küpsiste kasutamist, sh Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud Küpsised). Oma valikuid saab Külastaja hiljem igal ajal muuta, klõpsates Veebilehe allosas oleval Küpsiste eelistuste lingil (kui võimaldatud). Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

·        Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

·        Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

·        Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

·        Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

·        Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

  

MMG privaatsustingimuste teave

Siin on toodud info MMG privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest.  

12.1Muutmise õigus. Töötlejal võib tekkida vajadus privaatsustingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Töötleja isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Töötlejal on õigus ühepoolselt privaatsustingimusi muuta. Olulistest muutustest teavitatakse andmesubjekte veebilehel ja/või muul viisil.
 12.2 Muudatused. MMG privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:
Avaldamine        kehtima hakkamine        peamised muudatused

05.10.2022          05.10.2022                       Uus versioon 1.0
28.11.2023     28.11.2023         Uus versioon 1.1 - lisatud punktid 6.3 (q) ja 7.1 (p).
 12.3 Varasem versioon. Postimees Grupp AS-i varasemalt kehtinud privaatsustingimused leiad SIIT.
MM Gruppi kuuluvate meediaettevõtete üldised privaatsustingimused