DUO MEDIA NETWORKS OÜ PRIVAATSUSTEATIS:
(RAADIO- JA TELEKANALID)


Oled avanud selle Privaatsusteatise, sest oled tarbimas Duo Media Networks OÜ (registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) („Duo Media Networks“/“Me“/“Meie“) pakutavaid teenuseid s.o. erinevad meedia - tele ja raadio meelelahutuse teenused (sh, Kanal 2, Duo 6, Duo 5, Duo 4, Duo 3, Smartzone, Kidzone TV, Elmar, Kuku, MyHits, Duo jt), kommenteerimine, uudiskirjade tellimine, teenuste ja soodustuste kohta teadete saamine, tarbijamängudes, kampaaniates ja/või loosimistel osalemine („Teenused“). Oma Teenuseid pakkudes töötleme Sinu isikuandmeid. Samuti võime Sinu isikuandmeid töödelda, kui osaled raadio- või telesaates, oled intervjueeritav, külaline, näitleja või publik või jääd salvestise taustale, samuti kui külastad meie sotsiaalmeedia lehti (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok).
 
Käesolev Privaatsusteatis annab Sulle lühikirjelduse, kuidas Sinu isikuandmeid Duo Media Networks poolt töödeldakse. Rohkem teavet isikuandmete töötluse kohta on leitav MM Grupp Meediaettevõtete Privaatsustingimustest („MMG Privaatsustingimused“). Privaatsusteatises kasutatavad terminid omavad teatises defineeritud tähendust, kui teatises definitsioon puudub omab termin MMG Privaatsustingimustes toodu tähendust. Meie Teenuste ja võimalike seotud lisateenuste tarbimisel töötleb Duo Media Networks Sinu isikuandmeid üldjuhul vastutava töötlejana. Hoolime isikuandmete turvalisusest ja töötleme isikuandmeid vastavalt kohalduvale andmekaitse regulatsioonile. Loe kindlasti käesolev Duo Media Networks Privaatsusteatise läbi ja rohkema info saamiseks tutvu MMG Privaatsustingimustega.
Millist infot Me kogume? Sinu poolt Meile avaldatavad ja kombineeritud andmed (nt nimi, kontaktandmed, aadress, maksevahendi andmed, kuulutustega seotud andmed või raadio- või telesaates avaldatud andmed, raadio- või telemängus/loosimises avaldatud andmed); Teenuse tarbimise andmed (nt Sinu tegevus Meie Veebilehtedel); tehnilised andmed Sinu seadmete ja internetiühenduse kohta (sh IP-aadressi kontroll); ja lisateenustega (nt kampaaniates osalemise teave) seotud andmed.
Mis alusel ja miks Me Sinu andmeid töötleme? Peamiselt töötleme Sinu andmeid selleks, et võimaldada Sulle ligipääsu Meie Teenustele, täita Sinuga sõlmitud lepingut ja parandada ning arendada Meie Teenuseid. Täiendavalt võime töödelda andmeid turunduslikel eesmärkide (Sinu nõusoleku alusel või teatud juhtudel ka õigustatud huvi alusel samasuguste teenuste puhuks), samuti Meie ja seotud ettevõtete vahel õigustatud huvi alusel (või muul seaduslikul alusel) ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamislikel eesmärkidel).
Kuidas pakume parimat tele- ja raadioteenust? Selleks, et pakkuda Sulle parimat ja huvitavamat sisu ja teisi Teenuseid võime kasutada Küpsiseid ja muid analüütika lahendusi (selle kohta loe lähemalt MMG Privaatsustingimuste ptk-st „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad“). Üldjuhul on analüütika anonümiseeritud. Tegemist ei ole profiilianalüüsiga, millega kaasneksid Sinu jaoks õiguslikud tagajärjed, samuti ei tee Me selle alusel olulisi otsuseid. Võime Sinu andmeid kasutada oma Teenuse arendamiseks. Seaduses toodud juhul ja meie õigustatud huvi korral võime raadio- ja telesisu arhiveerida.
Kes Sinu isikuandmeid töötlevad? Teenuse ja Meie lepinguliste suhetega seotud andmete puhul oleme vastutavaks töötlejaks Meie. Samuti võib seoses Sulle Teenuse osutamisega ja Meie teiste õiguspäraste tegevustega olla vajalik Sinu isikuandmete jagamine erinevate kolmandate isikutega nt Meie IT-partnerid, Meiega samasse gruppi kuuluvad isikud, maksteenuse osutajad jt (vt MMG Privaatsustingimused edastuse ptk). Seaduses toodud juhul ja meie õigustatud huvi korral võime raadio- ja telesisu kasutamiseks ja arhiveerimiseks.
Kui kaua Me andmeid alles hoiame? Sinu isikuandmeid hoiame üldreeglina alles Lepingu kestvuse aja +3 aastat (vajadusel kauem võimalike nõuete kaitseks); Küpsised säilivad vastavalt Küpsiste lahenduses toodud ajale, analüütika andmed on üldjuhul anonümiseeritud, kui andmed on isikustatud kasutatakse neid ainult eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Säilitustähtaeg võib sõltuda ka Meie õigustatud huvist või seadusest tulenevatest kohustustest. Lähtume põhimõttest, et isikuandmeid võib töödelda ja säilitada vaid eesmärgist tuleneva vajaliku aja.
Sul on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega? Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta on leitav MMG Privaatsustingimustest. Lisaks võid küsimuste puhul alati Meie andmekaitseametniku poole pöörduda kirjutades isikuandmed@duomedia.tv. Aitame Sind meeleldi. Samuti on Sul õigus isikuandmetega seotud kaebustega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (https://www.aki.ee).