Privaatsusteade tööle kandideerijale

Postimees Grupp AS (registrikood: 10184643; e-post: cv@postimeesgrupp.ee) ning teised MM Grupp OÜ ettevõtted, kelle täpne nimekiri on välja toodud SIIN (Edaspidi koos Vastutav Töötleja)

ja

Recruitment Software OÜ (edaspidi ka: Teamdash) (registrikood: 14936047; aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn; telefon: (+372) 521 1514 ; e-post: hello@teamdash.com) töötlevad tööle kandideerja isikuandmeid alltoodud tingimustel.

 1. Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (GDPR) ja muus kehtivas seadusandluses sätestatud nõuetele.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on nimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, andmed hariduse kohta, andmed varasema töökogemuse kohta, keelteoskus, eluloo kirjeldus, ametioskused, muud andmed tööle kandideerimise kohta ja kõik muud edastatud andmed (Andmed).
 3. Andmete töötlemise eesmärgiks on pakkuda ja edastada Teile tööpakkumisi ja teavet erinevate töökohtade ja erinevatele töökohtadele kandideerimise konkursside ja võimaluste kohta. Kinnitate käesolevaga, et olete teadlik, et Teie Andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel: Andmetega tutvumimine, andmete salvestamimine, ja süstematiseerimimine ning Andmete alusel Teiega ühenduse võtmimine tööle kandideerimise ja tööpakkumise eesmärgil. Loe lähemalt kuidas Sinu andmeid töödeldakse SIIT.
 4. Võttes arvesse eeltoodud punkti 3, on Recruitment Software OÜ-l õigus töödelda Teie andmeid vaid piiratud ulatuses, eesmärgiga võimaldada tööle kandideerimise ja tööpakkumistega seotud värbamistarkvara koos sellega seotud erinevate tugiteenuste, lisaarenduste ja värskendustega. Recruitment Software OÜ-l on õigus edastada Andmeid nende talletamiseks serveriteenuse pakkujale ning hoiustada andmeid pilveserveris väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liidu piires. 
 5. Juhul, kui Teie Andmed on ebaõiged või puudulikud, on Teil õigus nõuda Andmete parandamist või kustutamist ning teostada muid seadusandlusest tulenevaid andmesubjekti õigusi. Üldjuhul säilitatakse Teie andmeid 36 kuud, misjärel need kustutatakse automaatselt.
 6. Andmete parandamise või kustutamise nõude esitamiseks, samuti mistahes küsimuste või kaebuste korral seoses Teie Andmete töötlemisega, palun saatke meile e-kiri cv@postimeesgrupp.ee. Samuti on teil kõik muud isikuandmete kaitse seadusega ja teiste õigusaktidega sätestatud õigused.
 7. Kui Te tunnete, et Teie õiguseid on Teie isikuandmete töötlemisel rikutud ning me pole suutnud Teie kaebuseid lahendada Teile sobival viisil, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Teie elu- või töökoha liikmesriigis, samuti rikkumise toimumise liikmesriigis. Eeltoodu ei välista võimalust esitada rikkumise korral kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.
 8. Teeme teatud juhul kandidaatidele ka taustakontrolli. Selle kohta, millal taustakontrolli läbi viime ja millistel tingimustel, saad rohkem infot alljärgnevalt:

Taustakontrolli teavitus tööle kandideerivale isikule

MM Grupp OÜ ettevõtted, kelle täpne nimekiri on välja toodud SIIT (Edaspidi koos Vastutav Töötleja), teostavad IKÜM art 6(1)(f) õigustatud huvi alusel taustakontrolli, et tagada isiku sobivus ametikohale, seejuures tagades ka Vastutava Töötleja ja teiste isikute õiguste ja vara kaitse. Seejuures on taustakontrolli ja värbamise teenuse osutamiseks, viidatud ühingutele, volitatud vaid Postimees Grupp AS ja MM Grupp OÜ personaliosakonna töötajad. Taustakontrolli läbiviimisel on põhiline eesmärk vältida ametikohaga kaasnevate võimaluste ja õiguste ebaseaduslikku ärakasutamist, erasektori korruptsiooni ja huvide konflikte ning tagada, et isik on usaldusväärne, s.t tema tegevuses avalduvad kõlbelised, sotsiaalsed ja majanduslikud asjaolud võimaldavad tal Vastutava Töötleja poolt antud ülesandeid nõuetekohaselt täita. Taustakontrolli teostab Vastutav Töötleja vastavalt vajadusele ja positsioonile.

Tööle kandideerijal on võimalik otsustada, kas ta soovib selliste tingimuste korral ametikohale kandideerida või mitte.

Taustakontrolli teostamine toimub õigustatud huvi alusel, ent palume tööle kandideerijal esmalt tutvuda taustakontrolli teostamise iseärasustega:

 1. Nõuetekohane teavitus – Tööle kandideerijat on vastavast töötlemistoimingust teavitatud läbi Vastutava Töötleja tööle kandideerija teavituse (käesolev dokument) ja privaatsuspoliitika (vt SIIT). Lisaks on töötajal alati võimalus küsida lisainfot töötlemise kohta Vastutava Töötleja personaliosakonnast või Postimees Grupp AS andmekaitseametnikult (vastav teave töötaja õiguste kohta on töötajale samuti teatavaks tehtud).
 2. Taustauuringu piiratus – Taustauuring teostatakse vaid konkursi lõppvooru jõudnud kandidaatidele, kes esialgse sisendinfo kohaselt vastavad enim kõnealuse ametikoha täitmiseks vajalikele kriteeriumitele, s.t maksimaalselt tehakse taustauuring 10-le kandidaadile.
 3. Eriliiki isikuandmed ei koguta – Teisisõnu ei koguta, ega uurita Vastutava Töötleja poolt neid andmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed ja andmeid seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
 4. Kandideerija vaba valik – Isikul on vaba valik: kas kandideerida taustakontrolliga ametikohale või mitte. Isikul on võimalik esitada vastuväide. Lisaks tuleb arvestada sellega, et töösuhte puhul on eelduslikult tegemist subordinatsioonisuhtega, aga Vastutava Töötleja arvestab võimalikult suures ulatuses isiku õiguste ja privaatsusega.
 5. Taustauuringu võimalik negatiivne mõju kandideeriva isiku suhtes – Arvestada tuleb sellega, et taustakontrolli negatiivsel tulemusel võib kandidaat osutuda mittesobilikuks ametikohale ning toimingu teostamisel võib esineda teatud riive isiku privaatsusele.
 6. Taustakontrolli teostamine ja otsuse langetamise õigus otsustusdiskretsiooni alusel – Taustakontroll teostatakse Vastutava Töötleja personaliosakonna töötaja poolt tuginedes õigustatud huvile, pidades silmas konkreetse konkursil oleva ametikoha iseärasusi, vastutusmäära ja eelseisvate tööülesannete iseloomu, kusjuures taustakontrolli tagajärel tehtav otsus on puhtalt personaliosakonna töötaja diskretsiooniõigus.
 7. Taustakontrolli allikad – Vastutava Töötleja personaliosakonna töötaja kasutab käesoleva dokumendi punktile 6. tuginedes allolevaid informatsiooni allikaid järgmistel põhjustel:
 • 1) Avalikustatud ja/või andmesubjekti enda poolt avalikustatud ja kättesaadavaks tehtud teabe kontroll, mh sotsiaalmeedia profiiliga tutvumine;
  Tegu on kõige vähem isiku privaatsust riivava taustakontrolli meetodiga ning selle kasutamine on üldjuhul aktsepteeritav enamike ametikohtade täitmisega seonduvalt. MM Grupp OÜ ühes Postimees Grupp AS-iga on Baltikumi üks suuremaid meediakontserne ja seega ka suure avaliku tähelepanu all. Mainekujunduslikult on oluline ka see, milline on tulevase töötaja (mh ka muu lepingu alusel tööle asuv isik) digitaalne jalajälg sotsiaalmeedias. Postimehe mainet kahjustaks näiteks vihakõne, diskrimineerivad avaldused, alkoholijoobe selge eksponeerimine jms.
 • 2) Erinevate registrite kontroll, näiteks krediidivõimelisuses veendumine ja avalikustatud kohtulahenditega tutvumine;
  See taustakontrolli liik riivab juba selgemalt isiku privaatsust ning pole alati vajalik, st kõikide ametikohtade puhul ei oma see tähtsust. Vastutav Töötleja kontrollib märgitud registreid finantside haldamisega ning juhtivate positsioonide korral, mil probleemne maksekäitumine ning võlavaidlused võivad kahjustada Vastutava Töötleja majanduslikke/äri huve ja mainet.
 • 3) Karistusregistri väljavõte;
  Erandjuhul võib Vastutav Töötleja enne teatud juhtivale ametikohale tööle võtmist kontrollida ka karistatuse seisu. Seesugune kontroll on õigustatud seonduvalt ametikohtadega, millega kaasneb laialdane ligipääs Vastutava Töötleja finantsilistele vahenditele, IT-süsteemidele (mille kuritarvitamine tooks kaasa Vastutavale Töötlejale suure majandusliku kahju).           


LISAINFOKS: Taustauuringu põhiline eesmärk on vältida ametikohaga kaasnevate võimaluste ja õiguste ebaseaduslikku ärakasutamist, korruptsiooni ja huvide konflikte. Lisaks on töötlemise eesmärk tagada, et kandidaadil on sobivad isikuomadused kindlal ametikohal töötamiseks/teenuse osutamiseks; näiteks, et isik ei oleks varem vara-, isikuvastaseid või korruptsiooniga seotud süütegusid toime pannud; või isiku kohta avalikult kättesaadav või krediidi/maksehäirete vms registritest kättesaadav info ei oleks vastuolus vastutusrikkal ametikohal töötamisega. Eeltoodu tagab omakorda Vastutava Töötleja ja kolmandate isikute vara ja õiguste parima võimaliku kaitse ning trüki - ja internetimeedia; televisiooni- ja raadioteenuseteenuse parimal võimalikul viisil osutamise.