AS Postimees Grupi varasemalt kehtinud privaatsustingimused
[kehtiv kuni 05.10.2022a]
  
RUS   ENG


Head kliendisuhted on meile tähtsad. Soovime pakkuda oma lugejatele usaldusväärset ja meeldejäävat kogemust.
Sellel veebilehel saate tutvuda meie üldtingimustega, milles on kirjas tellimist, veebilehtede kasutamist, kommenteerimist, vihjamist ja materjalide jagamist puudutavad olulised kokkulepped.
Palume Teil enne tellimist ja veebilehtede kasutamist tingimustega tutvuda.


Käesolevad Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Postimees Grupp AS (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ja tema gruppi kuuluv ettevõte Maaportaal OÜ (registrikood 14619329, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ning ettevõtted Duo Media Networks OÜ (registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) ja OMG TV OÜ (registrikood 16030629, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), Postimehe Kirjastus OÜ (registrikood 16259326, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) (edaspidi koos Meediaettevõtted) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Meediaettevõtete Teenuseid, Veebilehti või osalenud Meediaettevõtete poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Meediaettevõtetele, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Meediaettevõtete Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Rõhutame, et kõik järgnevad põhimõtted ja andmesubjekti õigused ei kohaldu alati kogu ulatuses Meediaettevõtete väljaannetes avaldatud artiklites ja muus ajakirjanduslikus sisus sisalduvate isikuandmete kohta. Nimelt tuleb iga põhimõtte ja andmesubjekti õiguse kohaldamisel arvestada, et Meediaettevõte töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel.


Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Postimees Grupp – AS Postimees Grupp (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele; Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon; Neti.ee; lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Uudisteagentuur BNS; Postimees kirjastus; AS Kroonpress; Otsepost Target Master OÜ; SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu, töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Duo Media Networks Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits;

1.3. OMG tv tellimuspõhine voogedastusteenus, mis võimaldab Teenuse tellijale ligipääsu erinevatele filmidele, seriaalidele ja telekanalitele ning teistele OMG TV või OMG TV partnerite pakutavatele teenustele.

1.4. Maaportaal Maaportaal ja kuulutusteportaal soov.ee

1.5. Postimehe Kirjastus aime-, ilu- ja lasteraamatuid välja andev ettevõte.

1.6. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.7. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.8. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.9. Leping – Meediaettevõtte ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Meediaettevõttele tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Meediaettevõtte ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;

1.10. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Meediaettevõtete poolt kättesaadavaks tehtud, nt Postimees Gruppi kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Meediaettevõtedele kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.11. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.12. Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, targetmaster.ee, maaportaal.ee, 15min.lt, tvnet.lv ja sellega seotud alldomeenid ning Meediaettevõtete hallatavad mobiilirakendused.


2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Meediaettevõtted koguvad Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Meediaettevõtetele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. Meediaettevõtted koguvad ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.1.3.Meediaettevõtted saavad Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Meediaettevõtted ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Meediaettevõtete poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel https://www.id.ee/mobiil-id/ ja https://www.id.ee;

2.1.4. Meediaettevõtted (mh Postimees Grupi ajakirjanikud) võivad salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

2.2. Meediaettevõtted Töötlevad järgnevaid Isikuandmeid:

 •  identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 •  kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 •  Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
 •  IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Meediaettevõtted Töötlevad Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Meediaettevõtetele vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1. Meediaettevõtete hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2. Kasutajale Meediaettevõtete ning Meediaettevõtete partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;

3.1.2.3. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Meediaettevõtetele edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.2.4. Meediaettevõtete poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Meediaettevõtete õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Meediaettevõtete õigustatud huvi üles;

3.1.3.3. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.3.4. Meediaettevõtete territooriumil valvekaamera salvestuste töötlemiseks. Kaamerate kasutamise ja salvestuste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate, Postimees Grupp AS-i ja teiste territooriumil viibivate isikute vara kaitse; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine, esitamine ning pretensioonide lahendamine. Lisaks võib Postimees töödelda kaamerasalvestusi ka ajakirjanduslikul eesmärgil. Loe lähemalt.

3.1.3.5. Meediaettevõtted salvestavad müügikõnesid Teenuse kvaliteedi parendamise eesmärgil või teatud juhul ka õigusnõuete kaitsmise ja esitamise eesmärgil. Kui ei ole vajadust hoida salvestust kauem, siis kustutatakse müügikõne salvestus kolme kuu möödudes.

3.1.4. Meediaettevõtetele seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3. Meediaettevõtete seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Meediaettevõtete või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Meediaettevõtete õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Andmesubjektil on õigus õigustatud huvi analüüsiga tutvuda. Selleks palume edastada vastav pöördumine e-posti aadressile isikuandmed@postimeesgrupp.ee.


4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Meediaettevõtted kasutavad Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Meediaettevõtted on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Meediaettevõtted kasutavad järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Meediaettevõtetesse kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Meediaettevõtete korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Meediaettevõtetelt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.


5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Meediaettevõtted edastavad Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Meediaettevõtetel on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Meediaettevõtetel on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Meediaettevõtted edastavad Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 •  Postiteenuse osutajale (s.o ka e-post) tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Meediaettevõtete õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 •  Makseteenuseid pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine (Maksekeskus AS, EveryPay AS, Zlick Ltd, Swedbank AS, AS SEB Pank, AS LHV Pank, Coop Pank AS, Luminor Bank AS);
 •  Meediaettevõtetele kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Meediaettevõtetele kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtetel õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 •  järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtetel seadusjärgse kohustuse täitmine;
 •  audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Meediaettevõtete ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 •  võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Meediaettevõtete ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Meediaettevõtete õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Meediaettevõtete õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Meediaettevõtete õigustatud huvi üles;
 •  Raamatupidamissüsteemi pakkuvale ettevõttele. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmine ning Meediaettevõttele seadusest tulenevate kohustuste täitmine;
 •  Konto registreerimiseks ja kontole sisse logimiseks võite nõusoleku alusel kasutada ka kolmandate osapoolte, näiteks Google'i või Facebooki pakutavaid tööriistu. Sellisel juhul saame luua teile profiili, tuginedes selliselt kolmandatele osapoolte teenusepakkujatelt saadud teabele ja teave teie kohta antakse neile teenusepakkujatele;
 •  Veebisaidi liikluse, veebisaidi kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib Kasutaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google ja Facebook tuginedes Meediaettevõtete õigustatud huvile Veebisaidi ja teenuste täiustamiseks.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Kui Kasutaja andmeid edastatakse või töödeldakse väljaspool EL / EMP-d, annavad Meediaettevõtted asjakohase garantii Teie isikuandmete kaitseks, näiteks sõlmides standardse andmekaitselepingu mis näeb ette turvameetmed tagamaks vastavuse andmekaitsereeglitega ning kohustab vajadusel kasutusele võtma ka täiendavad kaitsemehhanismid, et tagada kasutajale samad andmekaitsegarantiid nagu GDPR sätestanud on.


7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Meediaettevõtted säilitavad Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Meediaettevõtete õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitavad Meediaettevõtted Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 •  Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 •  Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 •  Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 •  Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.
 •  Ajakirjandusliku sisu säilitamise ajavahemiku määramise kriteeriumid. Ajakirjandusliku sisu säilitamine on tihedalt seotud meedia- ja ajakirjandusvabadusega. Meediaettevõtte ajakirjaniku märkmed või salvestused võivad olla vajalikud ka aastaid hiljem nii uue ajakirjandusliku sisu loomiseks; vaidluste lahendamisel kui ka tõendmaterjalina kohtus või muudes ametiasutustes. Ajakirjandusliku sisu tootmiseks kogutud materjal kustutatakse kui ajakirjandusliku sisu avalikustamise lõpetamise hetkest on möödunud 10 aastat ehk kui meediaettevõte ja ajakirjanik saab olla kindel, et avalduse üle ei või enam puhkeda (kohtu)vaidlusi ning meediaettevõte ja ajakirjanik on veendunud, et materjal ei ole enam vajalik avalikes huvides oleva artikli või muu sisu tarbeks tulevikus.

8. Turvalisus

8.1. Meediaettevõtted võtavad vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Meediaettevõtteid teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Meediaettevõtted saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Meediaettevõtted ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.


9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Meediaettevõtete poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 •  taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 •  nõuda Isikuandmete parandamist;
 •  nõuda Isikuandmete kustutamist;
 •  nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Meediaettevõtted Töötlevad neid õigustatud huvi alusel;
 •  nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 •  esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 •  võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Meediaettevõtetega Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Meediaettevõtetel on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Meediaettevõtted vastavad Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Meediaettevõtted Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võivad Meediaettevõtted vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Meediaettevõtted ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võivad Meediaettevõtted kas:

 •  küsida mõistlikku tasu; või
 •  keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 •  Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 •  Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 •  Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Meediaettevõtete õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 •  Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
  Meediaettevõte võib õigustatud huvi alusel kasutada kliendi kontaktandmeid oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks. Isikul on õigus nii kontaktandmete esmasel kogumisel kui pakkumise saamisel, keelata oma kontaktandmete otseturunduseks kasutamine. Selleks võtke meiega ühendust isikuandmed@postimeesgrupp.ee või vajutage pakkumise e-kirja lõpus olevat keeldumise hüperlinki.
 •  Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 •  Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Meediaettevõtete seadusest tulenevat kohustust;
 •  Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Meediaettevõtted ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 •  sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 •  selleks, et täita Meediaettevõtete seadusest tulenevat kohustust;
 •  selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 •  Meediaettevõtetel on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Meediaettevõtete hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitavad Meediaettevõtted sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Meediaettevõtetele esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Meediaettevõtteid oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

9.12. Facebooki poolt kogutud andmete kustutamise juhendi leiate siit: Facebooki andmete kustutamise juhend.


10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Meediaettevõtted teostavad Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Meediaettevõtete või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Meediaettevõtete arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Meediaettevõtted kasutavad turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Meediaettevõtetele turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Meediaettevõtete poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Meediaettevõtted ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Meediaettevõtetele edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.


11. Põhimõtete muutmine

11.1. Meediaettevõtetel võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Meediaettevõtete isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitavad Meediaettevõtted Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.


12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Meediaettevõtete vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Meediaettevõtete poole järgmistel kontaktidel:

E-post:

Postiaadress:

 •  Tartu mnt 80, 10112 Tallinn, Eesti


AS Postimees Grupi varasemalt kehtinud privaatsustingimused [kehtiv kuni 05.10.2022a]