A N D M E K A I T S E   M M   G R U P I S

Konfidentsiaalsusel ja usaldusväärsusel on MM Grupi ja selle tütarettevõtete äritegevuses esmatähtis roll. Meie jaoks on oluline tagada kõikide meie klientide isikuandmete kõrgeim kaitstus ja lõppeesmärgiks on integreeritud ja läbipaistev andmekaitse, et saaksime olla usaldusväärne partner, kes austab klientide, töötajate, koostööpartnerite ja ka kolmandate osapoolte õigusi.

MM Grupis järgime klientide isikuandmete töötlemisel EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUST (EL) 2016/679 (GDPR) ning selle järgimise tagavad ettevõtetesse määratud andmekaitsespetsialistid ja juhtkond ühiselt. Kompleksemate kaasuste korral konsulteeritakse ka andmekaitsele spetsialiseerunud õigusbüroodega, et tagada nõuetekohane andmetöötlus.

MM Grupp OÜ on viimaste aastate jooksul teinud märkimisväärseid edusamme andmekaitse valdkonnas. Kontserni ettevõtted pööravad tähelepanu kõikidele privaatsuse ja andmekaitsega seotud aspektidele ning rakendavad pidevalt uusi meetmeid, et tagada klientide, töötajate ja partnerite isikuandmete kaitse, säilitades samal ajal teenuste ja toodete kõrgeima kvaliteedi.

Iga kalendriaasta lõpus viime läbi põhjaliku andmekaitse hindamise ning kohandame oma protsesse vastavalt kehtivatele andmekaitsestandarditele, sealhulgas Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele (GDPR). Selle tulemusena on loodud tugev õigusraamistik, mis kaitseb isikuandmete töötlemist ja säilitamist. Muuhulgas on kasutusel ajakohastatud andmetöötlusregister, pöördumiste register ja andmekaitse rikkumiste register. Jooksvalt uuendatakse ettevõtete üldisi privaatsustingimusi, kokkuvõtlikuma iseloomuga privaatsusteatisi ja veebilehtedel küpsiste kasutamisega seonduvat poliitikat. Andmetöötlusesse kaasatud koostööpartneritega sõlmitakse andmetöötluslepinguid ning enne koostöö alustamist vaadatakse üle kasutusel oleval kaitsemeetmed. Kõik andmetöötlusprotsessid tuginevad õiguslikule alusele, muuhulgas õigustatud huvile, mille puhul koostatakse vastav õigustatud huvi hinnang või mõjuhinnang.

MM Grupp OÜ ettevõtted on panustanud ka juhtide ja töötajate koolitamisse andmekaitse ja privaatsuse teemadel. Regulaarselt korraldatakse koolitusi ja teadlikkuse tõstmise programme, et tagada töötajatele selge arusaam andmekaitse põhimõtetest ja nende tähtsusest igapäevatöös. Tööle tulles on töötajad kohustatud tutvuma ja allkirjastama ka vastava ettevõtte isikuandmete töötlemise põhimõtted, isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamise ja dokumenteerimise korra ja isikuandmete kustutamise korra.

Ettevõte on loonud ka tugeva turvameetmete süsteemi, mis hõlmab nii füüsilist kui ka digitaalset turvalisust. Andmete juurdepääsuõigused on rangelt kontrollitud ning kasutatakse kaasaegseid krüpteerimismeetodeid ja tulemüüre, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu eest.

Lisaks on MM Grupp OÜ kehtestanud range andmelekke ennetamise protsessi, mille abil tuvastatakse, jälgitakse ja reageeritakse kiiresti võimalikele andmelekke juhtumitele. See tagab, et kõik rikkumised tuvastatakse ja lahendatakse viivitamatult, et minimeerida võimalikku mõju klientidele ja partneritele. Kui rikkumine siiski aset leiab, teavitatakse sellest viivitamatult Andmekaitse Inspektsiooni.

Kokkuvõttes on MM Grupp OÜ näidanud oma tugevat pühendumust andmekaitsele ning teinud olulisi edusamme andmekaitse ja privaatsuse valdkonnas. Ettevõte jätkab oma jõupingutusi, et tagada isikuandmete kaitse kõrgeim tase ning säilitada usaldusväärsus ja vastutustundlikkus oma klientide ja partnerite seas.

Kui soovid rohkem teavet andmetöötluse põhimõtete, õiguslike aluste, eesmärkide ja töödeldavate isikuandmete kohta MM Grupi ettevõtetes, siis palun tutvu meie isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mille leiad vastava ettevõtte kodulehelt. Mõned näited ka allpool toodud:

·         Meediaettevõtete privaatsustingimused (Postimees Grupp AS, Duo Media Networks OÜ jt) leiad SIIT.

·         Meelelahutusettevõtte Apollo Grupp privaatsustingimused leiad SIIT.

·         Apteegiketi Apotheka privaatsustingimused leiad SIIT.