MM GRUPP ja VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Meie eesmärk on kujundada ja juhtida kontserni igapäevast äritegevust vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, et võimendada positiivset mõju majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale, luues seeläbi pikaajaliselt kestvat muutust, mis kanduks sõnadest ja lubadustest tegude ja tulemusteni.

Jätkusuutlik ning sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus on integreeritud nii MM Grupp OÜ ja kontserni kuuluvate ettevõtete igapäevasesse äritegevusse kui ka investeerimisotsustesse. Grupi mitmekülgne investeeringute portfell toob ühise kestlikkuse vihmavarju alla kokku nii erinevaid tööstusharusid ja ärisuundasid kui ka paljusid tuntud ja armastatud brände kogu Baltikumis.

Mõistame sellest tulenevalt oma rolli kui ka vastutust panustada jätkusuutliku majanduse, ühiskonna ja keskonna kujundamisel ning usume, et ESG ühtlane ja strateegiline juhtimine ühistel alustel kontserni üleselt loob vastupidava vundamendi pikaajalise jätkusuutliku väärtuse loomiseks kõikidele meile huvigruppidele.

Meile on prioriteetselt oluline kujundada äriprotsesse viisil, mis vähendaksid portfelli kuuluvate ettevõtete põhitegevustest tulenevaid negatiivseid mõjusid, võimendades samal ajal positiivseid väärtusi. Kontserni ESG strateegilise juhtimise alustalaks on toetada ÜRO kestliku arengu tegevuskavas seatud eesmärkide täitmist ning aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamisele Euroopa Liidu tasandil.

Oleme võtnud eesmärgiks järgnevate aastate jooksul pühenduda äritegevuses rahvusvaheliselt kehtestatud ESG standardite ja direktiivide järgimisele ja täitmisele, olles vastavuses Euroopa Liidus rakendunud õigusaktide ja regulatsioonidega kestliku aruande koostamisel. Soovime kontserni tasemel panustada säästva arengu kujunemisse, väärtustades vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid ning olla eeskujuks muutuste loomisel, mis oleksid kestvad ja pikaajalise positiivse mõjuga.

Oleme välja töötanud MM Grupp OÜ ESG poliitikat määratleva juhtdokumendi, mis defineerib kontserni keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisalased väärtused ning kirjeldab meie ESG juhtpõhimõtteid, struktuuri ning lähenemist kestlikule ja eetilisele äritegevusele järgnevatel aastatel.

Juhtdokumendis kirjeldatud ESG tegevusi raamivad printsiibid ja põhimõtted tuginevad meie organisatsioonikultuurile, missioonile ja põhiväärtustele ning peegeldavad meie ühist visiooni kujundada kontserni tasemel ettevõtete äritegevust vastutustundlikult ja jätkusuutlikult.

Lisaks oleme defineerinud kontserni jätkusuutlikkuse strateegiat juhtivad fookuseesmärgid ja suunad, mis on siduvalt põimitud nii ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja alameesmärkidega kui ka “Eesti 2035” arengukavas püstitatud suundade ja väljunditega. MM Grupp OÜ ESG fookusteemad.

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Keskkonnasäästlik äritegevus on kontserni strateegilise arengu pidepunkt. Meie keskkondlikke juhtpõhimõtteid raamivad märksõnad on teadlikkus, innovatsioon ja siduv koostöö. 

Sotsiaalsed juhtpõhimõtted

Hoolime oma töötajatest, klientidest ja ühiskonnast laiemalt ning toetame igakülgselt sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte põhimõtteid ja algatusi. See on väärtus, mis paistab silma eeskätt läbi meie tegude. Vastutustundlik äritegevus

Igapäevases äritegevuses järgime kõrgeid eetilisi standardeid. Julgustame omavahelist dialoogi ja panustame usaldusväärse töökeskkonna loomisele, mis tugineb nii üksteise kui ka kokkulepete austamisel. 

MM Grupp OÜ ESG põhimõtted