KESTLIKKUS: MEIE FOOKUS JA PANUS

Kontserni jätkusuutliku arengu strateegia raamistik ja fookuseesmärgid on siduvalt põimitud nii ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja alameesmärkidega kui ka “Eesti 2035” arengukavas püstitatud suundade ja väljunditega.

Fookuspõhiste tegevuste ja eesmärkide kavandamisel toetume riiklikul tasandil vastuvõetud valdkonna arengukavades ja strateegiates defineeritud väljunditele ja tegevustele.

Meie eesmärk on kujundada ja juhtida kontserni igapäevast äritegevust vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, et võimendada positiivset mõju majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale, luues seeläbi pikaajaliselt kestvat muutust, mis kanduks sõnadest ja lubadustest tegude ja tulemusteni.

Kontserni mitmekülgne investeeringute portfell toob ühise kestlikkuse vihmavarju alla kokku erinevaid tööstusharusid ning paljusid tuntud ja armastatud brände kogu Baltikumis. Meie ühise ESG strateegia loomisel ja juhtimisel peame oluliseks arvestada iga portfelliettevõtte ärisuunale omaseid mõjusid, riske ja võimalusi, et määratleda iga ettevõtte tugevused ja valdkonnapõhised võimalused toetada kontserni fookuseesmärkide täitmist parimal võimalikul viisil.

Sellest tulenevalt oleme otsustanud kujundada neli valdkonnapõhist katuseesmärki, mis ühendavad meie portfelli investeeringute fookussuunad ja ilmestavad organisatsiooniüleseid väärtusi ja põhimõtteid, millele toetudes oma kestlikkuse teekonda üheskoos kujundada.

ESG STRATEEGIA VUNDAMENT

Kontserni valitud valdkonnapõhised katuseesmärgid tuginevad kahele strateegilisele dokumendile: ÜRO Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja “Eesti 2035” arengustrateegia.

TERVIS JA HEAOLU

Soovime, et Eestis elaksid inimesed tervelt ja kaua, säilitades töövõime ja elukvaliteedi ning oleksid seejuures õnnelikud.Oluline on tagada, et meie klientidel oleks juurdepääs nii kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja toodetele kui ka teaduspõhisele informatsioonile. Väärtustame tervislikke eluviise, haiguste ennetust ja aitame kaasa tõendusel põhineva tervisepoliitika kujunemisele. Toetame terviseteadlikkuse kujunemist nii töötajate kui klientide hulgas ning investeerime võimaluste ja tingimuste loomisele, mis toetavad inimest oma tervise eest vastutuse võtmisel.KULTUUR JA HARIDUS

Kultuur

Eesti kultuuri elujõulisuse tagamine on üks neljast Eesti säästva arengu eesmärgist. Panustame heategevusse, kultuuri hoidmisse, kogukonna arengusse ning seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest oma väärtuste ja tegevuste kaudu. Edendame demokraatlikke väärtusi ning toetame humanitaar- ja ühiskonnateaduslikke uuringuid, mille tulemused on olulised Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule. Panustame oma väärtustele tugineva avatud ja sõltumatu inforuumi loomisele läbi ühiskonna teadlikkuse kasvatamise, et kultuuri elujõu kaudu tagada rahvusriigi elujõulisus.


Haridus

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab, et haridus on heaolu ja majandusarengu alus ning eeldus. Seisame rahvusteaduste säilimise eest, toetades ajakirjaniku hariduse ja -harituse kasvu Eestis. Panustame säästvat arengut toetava hariduse edendamise ja teadlikkuse suurendamisele läbi meedia kajastuste, et teavitada ja kasvatada ühiskonna võimekust kliimamuutustest tingitud mõjudega silmitsi seista ning kohaneda. Panustame Eesti inimeste meediakirjaoskuse kasvatamisele ning võimendame keele- ja kirjanduse huvi, et aidata meie inimestel mõtestada Eesti ühiskonda tänapäevases maailmas.

KESKKONNASÄÄSTLIK ÄRITEGEVUS 

Keskkonnasäästlik äritegevus on kontserni strateegilise arengu pidepunkt. Meie eesmärk on vähendada portfelli kuuluvate ettevõtete tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale, julgustades ümber mõtestama olemasolevaid tootmisprotsesse ning suurendama keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu, et kontserniüleselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid märkimisväärselt vähendada.

Toetame igakülgselt jätkusuutliku põllu- ja metsamajandamist, keskendume liigirikkuse säilitamisele ja toetame tervemate ökosüsteemide kujunemist, et suurendada süsiniku sidumise võimet.

Investeerime taastuvenergia tootmistehnoloogiate arendusse ning usume päikeseenergia kasutuspotentsiaali ühiskonda ümberkujundava jõuna.


MAJANDUSKASV, VASTUTUSTUNDLIK TOOTMINE JA TARBIMINE

Inimväärne töö ja majanduskasv

Toetame jätkusuutlikku majanduskasvu ja kestlikku arengut. Juhtpõhimõtteid raamivad märksõnad on teadlikkus, innovatsioon ja koostöö. Loome kõrgema lisandväärtusega töökohti ning stimuleerime äritegevust, arendades tooteid ja teenuseid lähtuvalt sidusgruppide ootustest ja vajadusest.

Meie töötajad on meie kõige väärtuslikum ressurss, seega pakume neile toetavat ja turvalist töökeskkonda ning soodustame igakülgselt nende arengut ja heaolu.

Toetame igakülgselt jätkusuutlikku arengut ning ESG-kaalutlused on põimitud igasse meie investeerimisotsusesse, äriprotsessidesse ja kommunikatsiooni sõnumitesse.

Vastutustundlik tarbimine ja tootmine

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab jäätmetekke vähendamise, jäätmete sortimise ja ringlussevõtu olulisust. Vastutame selle eest, et meie äritegevus on keskkonda hoidev ning jätkusuutlikul lähenemisviisil tuginev.

Vähendame jäätmete hulka ning suurendame ringmajanduse põhimõtete juurutamist ja kasutuselevõttu kogu väärtusahela ulatuses. Kujundame tarbimis- ja tootmismustrid jätkusuutlikumaks, panustame energiasäästlike tööprotsesside rakendamisele ja laiendame keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu.