MM Grupp OÜ ESG Poliitika
Jätkusuutliku ettevõtluse juhtdokument


SISSEJUHATUS

MM Grupp OÜ on Eesti kapitalil põhinev investeerimisfirma, mis keskendub laiapõhjalistele valdkonnaülestele investeeringutele, mis arendavad Eesti elu ning ühiskonda tervikuna. Kontserni visioon on olla oma peamistes tegevusvaldkondades Baltikumi turuliider, pakkudes sealhulgas parimat kliendikogemust.

MM Grupi peamised tegevusalad on kontserni juhtimine, ettevõtete vahelise koostöö koordineerimine ning tugiteenuste pakkumine nii kontserni kuuluvatele ühingutele kui ka teistele seotud osapooltele väljaspool kontserni.

Jätkusuutlik ning sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus on integreeritud nii MM Grupp OÜ ja kontserni kuuluvate ettevõtete igapäevasesse äritegevusse kui ka investeerimisotsustesse. Meile on prioriteetselt oluline kujundada äriprotsesse viisil, mis vähendaksid portfelli kuuluvate ettevõtete põhitegevustest tulenevaid negatiivseid mõjusid, võimendades samal ajal positiivseid väärtusi. Kontserni ESG strateegilise juhtimise alustalaks on toetada ÜRO kestliku arengu tegevuskavas seatud eesmärkide täitmist ning aidata kaasa Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamisele Euroopa Liidu tasandil.

EESMÄRK

Käesolev ESG poliitika ehk jätkusuutliku ettevõtluse juhtdokument defineerib MM Grupp OÜ üldised keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisalased väärtused ning kirjeldab kontserni ESG põhimõtteid, juhtimisstruktuuri ja lähenemist kestlikule ja eetilisele äritegevusele.

Meie ESG tegevusi raamivad printsiibid ja põhimõtted tuginevad meie organisatsioonikultuurile, missioonile ja põhiväärtustele ning peegeldavad meie ühist visiooni kujundada kontserni tasemel ettevõtete äritegevust vastutustundlikult ja jätkusuutlikult.

Juhtdokumendis kirjeldatud ESG raamistik on suuniseks kõigile meie sidusrühmadele, sealhulgas MM Grupp OÜ tütar-, ühis- ja sidusettevõtete, koostööpartneritele ja klientidele. Kirjeldatud põhimõtted on aluseks kontserni jätkusuutliku arengu strateegia väljatöötamiseks, eesmärkide seadmiseks ja juhtimiseks.

Juhtpõhimõtted pakuvad MM Grupp OÜ portfelli ettevõtte jaoks raamistiku vastutustundlike ja jätkusuutlike tegevuste juhtimiseks ettevõtte tasandil, mis on kohandatud iga ettevõtte spetsiifilistele vajadustele, ambitsioonidele kui ka põhitegevusele.

ESG JUHTPÕHIMÕTTED

ESG valdkond on kontsernis juhitud ühistel alustel, tagades, et nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtted teevad jätkusuutliku arengu strateegias püstitatud eesmärkide saavutamiseks tõhusat koostööd. Kestliku äritegevuse juhtimisel arvestame iga portfelli kuuluva ettevõtte unikaalsete vajaduste ja võimalustega ning hindame oluliseks kohandada ESG-strateegilist lähenemist vastavalt ettevõtete põhitegevusele, ambitsioonidele ja äristrateegiale.

ESG tegevuste ja jätkusuutlikkuse juhtimiseks on grupil loodud töörühm, mille tegevusi koordineerib kontserniüleselt MM Grupp OÜ määratud jätkusuutlikkuse valdkonna juht.

ESG valdkonna juht planeerib grupi jätkusuutlikkuse valdkonna igapäevatööd, on kontaktisikuks kõigile jätkusuutlikkusega seotud päringutele ja vastutab selle eest, et kõik ESG teemad oleksid kontsernis ühistel alustel juhitud.

KESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Keskkonnasäästlik äritegevus on kontserni strateegilise arengu pidepunkt. Mõistame, et kliimamuutuste adresseerimiseks ning Euroopa Liidu tasemel püstitatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks on meil kontsernina kanda oluline roll, mida ilmestab meie mitmekesine valdkonnaülene investeeringute portfell, tuues ühise kestlikkuse vihmavarju alla kokku erinevaid ettevõtteid ja tööstusharusid.

MM Grupp OÜ keskkondlikke juhtpõhimõtteid raamivad märksõnad on teadlikkus, innovatsioon ja siduv koostöö.

Meie esmane fookus on vähendada grupi portfelli kuuluvate ettevõtete tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale, julgustades ümber mõtestama ja võimalusel lihtsustama olemasolevaid protsesse ning suurendada keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu, et vähendada põhitegevusest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguseid kontserniüleselt.

Järgnevad juhtpõhimõtted on kontserni poolt sätestatud suunanäitajaks keskkonnaalaste teemade käsitlemiseks.

Jätkusuutlikkus ja vastutus

  • Jälgime, et jätkusuutlikud ja keskkonda arvestavad põhimõtted oleksid järgitud kogu ettevõtetega seotud väärtus- ja tarneahela ulatuses. Hindame eraldiseisvalt ka tarnijate ja klientide keskkonnasõbralikkust ning jätkusuutlikkuse fookust.
  • Toetame igakülgselt jätkusuutliku põllu- ja metsamajandamist, keskendume liigirikkuse säilitamisele ja toetame tervemate ökosüsteemide kujunemist, et suurendada kontserniüleselt süsiniku sidumise võimet.
  • Vastutame selle eest, et äritegevus on keskkonda hoidval ja jätkusuutlikul lähenemisviisil põhinev, olles kooskõlas kõikide riiklike ja Euroopa Liidu kehtestatud nõuetega, regulatsioonidega ja direktiividega.
  • Investeeringute juhtimisel toetume keskkonnamõju analüüsile, hinnates olulise aspektina kõiki võimalikke ESG riske, tegevus- ja tarneahela mõjusid ja võimalusi.
  • Mõõdame ja prioritiseerime äritegevusest tulenevat süsiniku jalajälje vähendamist, optimeerides ressursitõhusust, vähendades heitkoguste ja jäätmete hulka, suurendades ringmajanduslike põhimõtete integreerimist ja kasutuselevõttu ning rakendades energiatõhususe meetmete juurutamist kogu ettevõtte väärtusahela ulatuses.
  • Töötame välja heitkoguste vähendamiseks eesmärgipärase tegevusplaani ning arvestame süsiniku jalajälje arvutamisel rahvusvaheliselt tunnustatud kasvuhoonegaaside arvutus standardeid.

Jätkusuutlikkus ja teadlikkus

Panustame sidusrühmade teadlikkuse tõstmisse ning töötame välja ettevõtte keskkonnapoliitika, mis määrab ettevõtte keskkonda säästvad üldised põhimõtted, hea tava ja suunad.
Peame oluliseks rohelise kontori põhimõtete juurutamist ning investeerime keskkonnasäästlikesse lahendustesse, et vähendada olulise keskkonnamõjuga kontoritarvete tarbimist.
Optimeerime igapäevasest äritegevusest tulenevat energia, vee ja kütuse tarbimist ning töötame välja võimalused, mis aitavad ressursse optimaalsemalt kasutada.
Panustame jäätmete taaskasutamise edendamisele ning juurutame ettevõtteüleselt jäätmete liigiti kogumise lahendusi.
Loome tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna. Tööruumide kujundamisel panustame lisaks keskkonnasäästlike lahenduste integreerimisele ka kestliku ruumi loomisele läbi kultuuri, kunsti ja muusika, et veelgi tugevamalt toetada ja võimendada töötajate heaolu ja produktiivsust.

SOTSIAALSED JUHTPÕHIMÕTTED

Sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus on MM Grupp OÜ põhimõtteid ja väärtusi kirjeldav alustala. Mõistame, et mahuka kontserni ja ettevõtete portfelliga oleme oma tegude ja sõnadega eeskujuks nii oma töötajatele, klientidele kui ka ühiskonnas laiemalt. Hoolime oma töötajatest, klientidest ja ühiskonnast laiemalt ning toetame igakülgselt sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte põhimõtteid ja algatusi. See on väärtus, mis paistab silma eeskätt läbi meie tegude. Soovime kasvatada dialoogi sidusrühmadega, et veel selgemini mõista nende vajadusi ja ootusi ning tagada nende rahulolu ja usaldus.

Järgnevad juhtpõhimõtted on kontserni poolt sätestatud suunanäitajaks ühiskondlike ja sotsiaalsete teemade käsitlemiseks.

Töökultuur ja töötajate heaolu

Tagame turvalised töötingimused, õiglase töötasu ning võimaldame võrdseid võimalusi kõikidele meie töötajatele. Panustame töö- ja eraelu tasakaalu hoidmisele, võimaldades paindlikke ning peresõbralikke töötingimusi. Meie töötajad on meie kõige väärtuslikum ressurss, seega pakume neile toetavat ja turvalist töökeskkonda ning soodustame igakülgselt nende arengut ja heaolu.

Tervis ja ohutus

Usume, et iga ettevõte on täpselt nii terve, kui terved on tema töötajad. Väärtustame tervislikke eluviise, tervise hoidmist ja haiguste ennetust. Toetame tervise kirjaoskuse kasvatamist nii töötajate kui klientide hulgas ning investeerime algatustesse, mis suurendavad tervisealase kirjaoskuse kujunemist ühiskonnas laiemalt.

Töötajate mitmekesisus ja võrdne kohtlemine

Kohtleme kõiki isikuid võrdselt ning järgime rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Me ei diskrimineeri marginaalseid gruppe soo, vanuse ega ühegi muu sotsiaaldemograafiliste teguri põhjal. Kõik töötajad ja grupiga seotud sidusrühmad on kohustatud tagama võrdse ja lugupidava käitumise, edendades avatust, mitmekesisust ja kaasatust.

Avatud dialoog ja rahulolu

Toetume toodete ja teenuste pakkumisel sidusrühmade tagasisidele, huvidele ja vajadustele. Tagame klientide ja töötajate privaatsuse ja isikuandmete kaitse.

Ühiskondlik vastutus

Panustame heategevusse, kultuuri hoidmisse, hariduse ja harituse edendamisse ning seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest. Valdkonnaüleste toetusprojektide kaudu mõjutame laia sihtrühma ning edendame Eesti elu erinevaid valdkondi, aidates kaasa kogukonna arengule ning inimeste elukvaliteedi tõusule.
VASTUTUSTUNDLIKU ÄRITEGEVUSE JUHTPÕHIMÕTTED

Igapäevases äritegevuses järgime kõrgeid eetilisi standardeid. Julgustame omavahelist dialoogi ja panustame usaldusväärse töökeskkonna loomisele, mis tugineb nii üksteise kui ka kokkulepete austamisel.

Peame lugu läbipaistvate ja ausate äritavade rakendamisest ning oleme kestliku ja sotsiaalselt vastutustundliku äritegevuse kaudu ühiskonnas ja majandusruumis eeskujuks. Hoolime, et ka kõik tarnijad ja koostööpartnerid kogu väärtusahela ulatuses meie jätkusuutlikkuse põhimõtteid austaksid.

Järgnevad juhtpõhimõtted on kontserni poolt sätestatud suunanäitajaks vastutustundliku äritegevuse teemade käsitlemiseks.

Ärieetika ja vastutus

Juhime oma äritegevust vastutustundlikult, ausalt ja läbipaistvalt ning täidame kõiki meile esitatud seaduslikke nõudeid. Kinnitame, et meie äritegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste seaduste, direktiivide, hea tava normide ja muude nõuetega.

Juhtkond

Jätkusuutlik äritegevus on lahutamatu osa meie igapäevasest äritegevusest juhtkonna tasemel ning peegeldab meie ettevõtete kandvaid väärtusi, olles osa juhtimisstruktuurist ja sisekorrast.

Aus konkurents

Järgime ausa konkurentsi põhimõtteid ning kogu äritegevus ja tehingud on tehtud läbipaistvalt ning vastavad seaduse nõuetele.

Korruptsioon

Kontsernis kehtib nulltolerants kõikidele korruptsioonivormidele ja -viisidele. Korruptiivse tegevuse ennetamiseks ning avastamiseks rakendub töötajatele käitumiskoodeks koos teatamiskohustusega seoses peamiste riskivaldkondadega, kus võib esineda potentsiaalseid huvide konflikte ja eetikaküsimusi. Korruptiivse tegevuse ennetuseks lähtutakse kohustuste lahususe printsiibist ja jälgitakse üldisi seadusi.

Ettevõtetele on kehtestatud läbipaistev vilepuhumiskord, mis lähtub ELi vilepuhujate kaitse direktiivist, võimaldades anonüümselt teatada juhtumitest, mis on vastuolus ärieetika heade tavade, sisekorra eeskirjade või ettevõtte väärtustega. Ettevõtte nimel tehinguid tegevad kontserni töötajad on kohustatud teatama potentsiaalsest huvide konfliktist.

Inimõigused

Seisame enda töötajate inimõiguste eest, mis hõlmab meetmete võtmist selleks, et vältida oma äritegevuses ja tarneahelas kaasaegset orjandust ja inimkaubandust. Eetilise äritegevuse juhtimiseks juhindume ÜRO inimõiguste deklaratsioonist ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidest.

Vastutustundlik investeerimine

Jätkusuutlikud ja vastutustundliku investeerimise printsiibid on sügavalt juurdunud meie äritegevuslikes otsustusprotsessides. Seisame kindlalt selle eest, et kõik meie investeeringud ja otsused arvestaksid keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja juhtimisalaste teguritega ning loovad positiivset mõju nii meie portfelli ettevõtetele, töötajatele kui ka ühiskonnale tervikuna.

Jälgime hoolikalt investeeringutega kaasnevaid võimalikke kõrgemaid negatiivseid ESG riske ja mõju ning pingutame järjekindlalt, et täiustada meie vastutustundliku investeerimise praktikaid vastavalt parimatele rahvusvahelistele standarditele, olles samal ajal kooskõlas kontserni ja ettevõtete väärtuste ja põhimõtetega.

Meie investeeringute fookus on suunatud eeskätt ärisuundades, mis on kooskõlas meie üldiste kestlikkuse põhimõtete ja strateegiatega.

ESG poliitika kohaldamine

MM Grupp OÜ ESG poliitika on dokument, millega on tutvunud kõik meie kontserni töötajad ning millele tugineb meie igapäevane äritegevus. Grupi jätkusuutliku ettevõtluse juhtdokumendis defineeritud põhimõtted kohaldatakse kõigile konsolideeritud tütarettevõtetele, nende juhtorganite liikmetele ning töötajatele.

Kinnitatud: MM Grupp OÜ Juhatus
Jätkusuutliku ettevõtluse juhtdokument
Kehtib alates 12.04.2024